Prisiminkime tą ankstų rytą…

1941-jų birželio 22-osios, ankstų rytą, hitlerinė Vokietija užpuolė Tarybų Sąjungą.

Pirmosios karo dienos buvo lemtingos ir Lietuvai. Jau pirmosiomis karo dienomis hitlerininkai įžengė į Alytų, kitus pietinės Lietuvos miestelius.

Per visą hitlerinės okupacijos laikotarpį, trukusį virš trejų metų, nuo hitlerininkų bei su jais kolaboravusių baltaraiščių rankų Lietuvos teritorijoje buvo nužudyta virš 700 tūkstančių vietinių gyventojų ir čia atvarytų civilių bei karo belaisvių.

Tokios tragedijos masto Lietuva neregėjo nei prieš tai, nei po to. Visa tai dar visai neseniai buvo fiksuota paminkluose, muziejuose, memorialuose, knygose, kinofilmose…

Deja, dabartinė Lietuvos valdžia šios skaudžios datos nemini. Ji iš viso beveik neprisimena nacių okupacijos. Ji mini kitą gretimą datą – birželio 23 d. – taip vadinamo „Sukilimo“ dieną, kuomet, iš dalies nacių paruošti, iš dalies propagandos paveikti būriai Lietuvos vyrų pradėjo ne tik šaudyti raudonarmiečius, bet ir žudyti žydus, jų vaikus ir senelius, tarybinius ir komjaunimo darbuotojus.

Visa tai – labai nepatogūs faktai daug kam Lietuvoje ir kai kuriose ES šalyse. Todėl oficiozinė propaganda meta visas pajėgas juodindama Tarybinį laikotarpį ir Didžiąją Pergalė, kad tik kas nors neprisimintų vietinių nacių pakalikų, kurių dalis virto “miško broliais ir laisvės kovotojais”, darbų.

Fašizmą nugalėjo tarybinė civilizacija ir socialistinė santvarką. Bet Pergalės kaina buvo didelė. Tarybų Sąjunga prarado 27 milijonus savo sūnų ir dukterų. Jeigu kiekvieną jų pagerbti tylos minute, pasaulis tylės daugiau nei 50 metų.

Svarų indėlį, kovojant prieš hitlerinį fašizmą bei vaduojant nuo hitlerininkų ne tik savo Tėvynę, bet ir kitas Tarybų Sąjungos teritorijas, įnešė ir Tarybų Lietuva.

1942 metais pradėjo savo didvyriškos kovos kelią legendinė Šešioliktoji Lietuviškoji Divizija, kuriai (tam tikrais laikotarpiais) vadovavo generolai Feliksas Baltušis-Žemaitis, Vladas Karvelis, Adolfas Urbšas.

Visus geros valios žmones kviečiame paminėti skaudžią birželio 22-osios datą.

SP Infocentras