Apie mus / О нас / About

Įsteigtas visuomeninis judėjimas „Socialistų partija“
2018 m. spalio 21 d. Vilniuje įvyko SLF (m) konferencija. Konferencijos dalyviai vienbalsiai pritarė organizacijos pertvarkymui ir įsteigė visuomeninį judėjimą „Socialistų partija“ .
Judėjimas – tai visuomeninis žmonių aktyvumas politikos, kultūros, ekonomikos ir kitose srityse, siekiant tam tikrų tikslų ar išreiškiant protestą, tiek organizuotas, tiek savaiminis.
Konferencijos dalyviai patvirtino visuomeninio judėjimo „Socialistų partija“ programą „Trys žingsniai į kitokią Lietuvą“ bei išrinko kolegialų vadovaujantį naujo derinio organą – Valdybą.

SP infocentras

IŠ SP ISTORIJOS

Visuomeninis Judėjimas „Socialistų partija“ kildina save iš buvusių Lietuvos Socialistų partijos (LSP) ir Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) veiklos. SP įsteigta po 2017 metais įvykusio SLF skilimo. Grupė idėjiškai tvirtų ir nesutikusiu su anuometinių organizacijos vadovų revizionistine politine linija SLF narių iš pradžių įsteigė visuomeninę marksistinę SLF organizaciją, o veliau reorganizavo ją į Visuomeninį Judėjimą „Socialistų partiją“
Kas iš tiesų įvyko SLF?
Birželio 16 d. pasirodė viešas Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) valdybos pareiškimas „Dėl spekuliacijų SLF vardu“, kuriame kalbama apie pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodžiusius dviprasmiškus pareiškimus SLF vardu ir susiklosčiusią sudėtingą situaciją organizacijos viduje, kuriai nepasikeitus veiksnioji SLF valdybos dalis būsianti priversta imtis kitokių veikimo priemonių.
Kaip bebūtų gaila, situacija nesikeičia, o be to, daugeliui mūsų narių, draugų bei rėmėjų, aukščiau minėtame pareiškime nurodomos aplinkybės tikriausiai atrodo perdėm abstrakčiai ir neaiškiai. Natūraliai kyla klausimas – kas iš tiesų vyksta SLF?Laikydamas būtinu reikalu nušviesti tikrąją dalykų padėtį, čia pasistengsiu į šį klausimą ir atsakyti.
Taigi, kaip žinia, 2016 m. birželio 4 d. Vilniuje įvyko SLF suvažiavimas, kuriame ryšium su pasikeitusiais įstatymais, reikalaujantiems nebe 1000, o 2000 narių politinėms partijoms, ir neužtenkamu SLF narių skaičiumi, buvo priimtas sprendimas perorganizuoti SLF iš politinės partijos į asociaciją. Šiuo klausimu būta priešingų siūlymų.  Antai iki minėtojo suvažiavimo SLF pirmininkas E. Jagelavičius teigė, esą SLF politinę partiją galima teisiškai pertvarkyti į asociaciją, SLF liekant tuo pačiu, tik teisinę formą pakeitusiu dariniu, tuo būdu neprarandant politinės partijos narių sąrašo. Tuo tarpu buvęs tuomečio SLF prezidiumo narys, teisininkas J. Kovalskis, tvirtino, kad tokio varianto praktiškai nėra ir vienintelis kelias, nesurinkus 2000 narių – panaikinti SLF politinę partiją ir iš naujo steigti asociaciją, renkant naują narių sąrašą ir t. t.
Žymių nesutarimų būta ir kitais klausimais, eilei SLF narių, tame tarpe K. Bilansui ir K. Voiškai, išreiškus susirūpinimą dėl SLF idėjinės krypties pastovumo, jos marksistinių pagrindų, matant abejotiną kai kurių vadovų laikyseną, bei išsakius kritiką E. Jagelavičiaus ir buvusiojo prezidiumo nario, G. Grabausko, neskaidrios veiklos bei keliamų intrigų atžvilgiu.Daugiausiai palaikymo visgi sulaukus Jagelavičiui su Grabausku, buvo išrinktas naujas SLF kolektyvinio vadovavimo organas, iš 7 asmenų, įpareigojus Jagelavičių kuruoti teisinį SLF persitvarkymo iš politinės partijos į asociaciją procesą. Kovalskiui neįėjus į valdybos sudėtį, jo siūlymas dėl SLF persitvarkymo buvo atmestas.
Suvažiavimo pasėkoje įvykusiuose keliuose valdybos posėdžiuose vis labiau ryškėjo tiek SLF veiklos chaotiškumas, tiek idėjinė takoskyra, Grabausko-Jagelavičiaus grupei linkstant į socialdemokratišką reformizmą, o jų oponentams laikantis marksistinių pozicijų. Neaiškumo miglos apgaubė ir SLF, kaip asociacijos, perregistravimo klausimą. Negana to, iš SLF pasitraukus R. Muksinovui, valdyboje liko 6 asmenys.Tokios situacijos šviesoje kilo būtinybė nustatyti bendras veikimo gaires, užkardyti individualinę kai kurių valdybos narių savivalę, spekuliuojant viso SLF vardu. Šios būtinybės išdava – 2016 m. gruodžio 2 d. įvykusiame SLF valdybos posėdyje buvo priimtas valdybos nutarimas „Dėl SLF valdybos struktūros ir darbo tvarkos pereinamuoju laikotarpiu“.  Jame konkrečiai apibrėžtos E. Jagelavičiaus, kaip laikinojo pirmininko, pareigos šaukti SLF valdybos posėdžius mažiausiai kas du mėnesius bei kuruoti teisinį perorganizavimo procesą, kiekviename žingsnyje informuojant visus SLF valdybos narius, o sprendimus esminiais SLF veikimo klausimais (dėl renginių, pareiškimų, derybų su kt. organizacijomis, jungimųsi ir t. t.) priimant SLF valdybai.  Įtvirtintas kolektyvinio vadovavimo principas, esant 6 lygiateisiams SLF valdybos nariams, jų tarpe, laikinajam pirmininkui, kaip teisinio persitvarkymo proceso kuratoriui, be jokių kitų ypatingų pareigybių (pirmininko pavaduotojų, komisijų pirmininkų ar pan.). Tuo būdu į SLF veikimą turėjo būti įnešta tam tikra bendra tvarka, užkardyta savivalė ir chaotiškos tendencijos.
Tačiau paskesni įvykiai, priešingai nei tikėtasi, situacijos ne tik nepataisė, bet dargi užaštrino iki dabar esamos krizės SLF viduje.
Pirma – Jagelavičius, nevykdydamas savo, kaip laikinojo pirmininko, pareigų šaukti SLF valdybos posėdžius mažiausiai kas du mėnesius, nuo 2016 m. gruodžio 2 d. iki šiolei nesukvietė nei vieno valdybos posėdžio.
Antra – opieji SLF teisinio perorganizavimo klausimai, ypač korespondencijos su Teisingumo ministerija bei Registrų centru, palikti nežiniai, apie juos niekaip neinformuojant mažiausiai pusės SLF valdybos narių.
Trečia – 2017 m. pavasario bėgyje padažnėjo spekuliacijos SLF vardu, pradedant kovo mėn. „Pravdoje“ pasirodžiusiu pranešimu apie tariamą „komunistinio pogrindžio“ konferenciją, nutarusią vienytis apie SLF kuriant „visaliaudinį judėjimą „Socializmas arba mirtis“ (Голос из коммунистического подполья) ir baigiant birželio 12 d. portale „Balt News“ pasirodžiusiame interviu, kuriame, skelbdamasis „SLF pirmininko pavaduotoju“, G. Grabauskas skelbia įvyksiantį naują SLF suvažiavimą (Литва: партия „Социалистический народный фронт“ переходит в наступление).
Reaguodami į tai, kai kurie SLF valdybos nariai pareikalavo pasiaiškinimų dėl tokių pareiškimų. Atsakymo sulaukta tokio: esą Teisingumo ministerija nepripažįstanti SLF politinės partijos persiorganizavimo į asociaciją, o 2016 m. birželio 4 d. išrinktoji SLF valdyba esą negaliojanti, ko pasėkoje „grįžta“ prie senojo SLF politinės partijos prezidiumo, buvusio iki minėtojo suvažiavimo – tiktai be gegužės 29 d. galutinai iš SLF pasitraukusio J. Kovalskio. Susirinkęs šio tariamojo prezidiumo kvorumas esą priėmęs sprendimą sušaukti SLF suvažiavimą.
Asmeniškai ateiti į SLF valdybos nario, K. Bilanso, pasiūlytą SLF valdybos posėdį, numatytą birželio 19 d., ir pasiaiškinti dėl savo veiksmų, nei Jagelavičius, nei Grabauskas, nemalonėjo. Priešingai – jie apskritai ėmė neigti esamosios SLF valdybos teisėtumą.
Tai tiesmukiškai pažeidžia gruodžio 2 d. SLF valdybos priimtojo nutarimo nuostatas dėl kolektyvinio vadovavimo principo ir todėl, SLF vidaus tvarkos atžvilgiu, yra laikytina dar viena neteisėta Grabausko-Jagelavičiaus grupės savivalės ir nesiskaitymo su 2016 m. birželio 4 d. suvažiavimo išrinktosios SLF valdybos nariais, apraiška.
Negana to, E. Jagelavičius su G. Grabausku, toliau veikdami už akių 2016 m. birželio 4 d. įvykusio SLF suvažiavimo išrinktosios SLF valdybos nariams, ėmėsi aukščiau minėto „suvažiavimo“ rengimo: patys atrinkdami, kas delegatas, o kas ne, ir apie suvažiavimo vietą bei laiką jų neinformuodami – nei K. Bilanso, nei K. Voiškos, nei M. Bugakovo, kurį patys eilinių SLF narių akivaizdoje melagingai teigė „kvietę“.
M. Bugakovas parašė ir kt. SLF valdybos nariams pavedė perskaityti laišką neteisėtojo „suvažiavimo“ dalyviams, kuriame išdėstė pagrindinius faktus dėl SLF susiklosčiusios padėties. Jis buvo perskaitytas aukščiau nurodytoje vietoje ir laiku susirinkusiems asmenims, tiek SLF nariams, tiek keliems neaiškiems veikėjams, SLF „vadovų“ paskelbtų „suvažiavimo delegatais“.
Vos kelioliką „delegatų“ surinkęs „suvažiavimas“, su Jagelavičiumi ir Grabausku priešakyje, išrinko naują, iš 5 asmenų sudarytą SLF valdybą, vėliau tariamuoju SLF „pirmininku“ išrinkusią Grabauską. Negana to, savavališkai, už eilinių SLF narių akių (nekalbant apie 2016 m. birželio 4 d. suvažiavimo išrinktąją valdybą), šis penketukas patvirtino ir naujus, Grabausko pateiktus SLF programinius dokumentus.Kaip žinia, visame tame nėra nieko bendro nei su marksizmu, nei socializmu. Visa ši kompanija veda savo pasekėjų grupę į abstraktaus „kairuoliškumo“, šiaudinio „antifašizmo“ ir neaiškių, galbūt „kilnių“ kažkieno asmeninių tikslų politinę pelkę.
Tuo tarpu veiksnioji SLF valdybos dalis pasižada ir toliau veikti tvirtai bei ryžtingai iš SLF asociacijos programinių pozicijų.

SLF infocentras

ENGLISH

Concerning opportunism and crisis in the Socialist People’s Front
While commemorating the honourable 100th anniversary of the Great October Socialist Revolution together with representatives of the international communist and workers movement around the world, we feel the need, concerning the situation in our own country, to confess that we’re going through a period of deep inner crisis struggle and reorganization within the socialist movement of Lithuania. The name of the Socialist People’s Front (SPF), which have for a number of years been the organizational form of this movement, is now claimed by two ideologically opposed groups – a Marxist and an opportunist one.
The separation was not an accident, but rather a consequence of the long-term development of the movement, the causes and sources of which must be understood in order for us to arrive at a correct and objective, Marxist-based evaluation of the situation.
Let’s start from the beginning. The SPF was preceded by the Socialist Party of Lithuania (SPL), which was founded in 1994 by a group of like-minded persons, who in the wake of the banning of the Communist Party of Lithuania (CPL) and the intensive anti-communist psychosis did not renounce Marxism and seeked a legal platform for the continuation of their social-political activities. The SPL stood against the membership of Lithuania in the imperialist EU and NATO blocs, maintained a position in favour of neutrality and the restoration of the socialist system. In this party, whatever its mistakes or failings may have been, lay the origins of the SPF, as a Marxist party.
A different case was the “Front” party, founded in 2008 by some former members, who’ve split from the Social Democratic Party of Lithuania (SDPL) with the then mayor of Vilnius, former diplomat A. Paleckis at the fore. Its programmatic documents were dominated by an abstractly “leftist” rhetoric, covered with a sort of “patriotic” veneer, oriented not towards changing the social system, but rather the “humanization” of capitalism by means of petty bourgeois reforms; membership in the EU and NATO, meanwhile, was accepted by them as an axiom.
As strange as it may seem, the paths of these two groups got intertwined: by decision of Parliament in 2008 the Lithuanian Law of political parties was changed, raising the number of members required for a legally registered political party to 1000 (previously it was 400). The leadership of the SPF, faced with this circumstance, started looking for solutions, trying to maintain its status as a legally recognized political party; at the same time, the 2008 parliamentary elections were lost by the “Front” party, which got into severe debts for electoral campaign expenses, causing the dissatisfaction of many of its members.
In this context, with Paleckis’ rhetoric turning more and more towards the left, the SPL, lacking a famous leader known to the wider popular masses and desperately seeking to preserve its status as a legally recognized party, began the gradual convergence of the two parties.
The majority of the SPL’s leader’s, who considered the evolution of the “Front’s” leader’s beliefs to have brought him towards positions close, if not identical to those of the SPL, believed in his ability to become the new face of the party, particularly in regard of his grandfather, J. Paleckis (1899-1990), supported the initiative for the merging of the SPL and the “Front” party. This resulted in the common congress of the SPL and “Front” in 2009, in which the absolute majority of delegates (only 3 voted against and 1 abstained) voted in favour of the merging of both parties into a new political unit, known to this very day as the “Socialist People’s Front”. Some of the veteran SPL members, who opposed this step, resigned from the party.
The merger itself was an unequal one. The majority of the SPF’s activists came from the SPL, whereas the “Front” party, which officially merged with the SPL, quickly fell apart, leaving in its ranks only a handful of people, among whom the same petty bourgeois attitudes and political mentality, which was evident at the very founding of the “Front” party, dominated. It’s also worth mentioning, that the SPL had to cover from its own coffers, the above-mention debts of the “Front” party.
Work began – agitation and propaganda, organization of pickets and demonstrations, with most members having started to sincerely believe in the bright future of the newly created SPF, at the same time preparing for the 2012 parliamentary elections. The SPF further engaged in the activities of the international communist movement, especially after Paleckis gained fame through the court case concerning his claims regarding the events of January 13th, 1991. There was a certain uplifting of the socialist movement, its entrance into the public arena by means of discussions and May 1st demonstrations.
By decision of the SPF’s presidium, all forces of the SPF were concentrated in Vilnius, having abandoned local organizations, in order to win a place there in the parliament. However, even that was insufficient to achieve the desired goal. Meanwhile, the loss of the 2012 elections were followed by a sharpening of the previously existing contradictions within the SPF, with the hesitation and gradual resignation of some of the parties “rightist” wing. Afterwards, also the disillusion of a number of leftist, ideologically Marxist activists.
The remaining activists of the SPF went on to prepare for participation in the 2014 European parliamentary elections. Having failed to gather sufficient signatures, the SPF couldn’t participate in the election and Paleckis resigned as chairman, suggesting E. Jagelavičius from Elektrėnai, who also came to the SPF from the “Front” party, as his successor. His main collaborator became G. Grabauskas.
The nominally Marxist party started being led by individuals, who know nothing about Marxism or socialism and, themselves lacking any clearer beliefs, take an orientation more towards such “leftist” European parties, as SYRIZA in Greece of western social democracy in general, as examples to be followed. Meanwhile, several long-term members of the SPF’s and SPL’s presidium resigned from leadership positions.
Then on the only real activity of the SPF became pickets and sporadically organized demonstrations, which as a rule failed to attract any more people. The local chapters of the SPF, in which mostly remained members of an older age, finally fell apart and dispersed. At the same time there was a severe ideological and organizational erosion of the SPF, which was even more hastened by the newly updated Law of political parties, which, put into force in 2015, requires political parties to have no longer 1000, but 2000 members as of 2016. The new leadership, as the previous leaders of the SPL, took steps towards attaining the required number of members, searching for potential partners for merging the party – but this time even at the expense of Marxism being defined as the ideological basis of the SPF in party documents. Meanwhile Paleckis, who undertook an unsuccessful attempt at winning the 2016 parliamentary election, publicly declared his resignation from the SPF altogether, taking together with him some of the activists of the SPF’s Vilnius local organization.
Seeing such an intolerable situation in the SPF, some of the former party leaders, together with persons new to the SPF, but with solidly Marxist orientation, took active steps towards stopping the above-mentioned decline. This, on one hand, halted traitorous merger scenarios, but at the same time led towards the confrontation of opposing forces, ideological and political positions, that manifested itself in the June 4th congress of the SPF in 2016, in which a new and heterogeneous presidium, comprising representatives of both opposing factions, was a elected.
The following time period was the final stage of separation of the two groupings that existed within the SPF, which was catalysed by the illegal and non-statutory actions of the anti-party group of Grabauskas and Jagelavičius. These were answered by the healthy part of the SPF’s presidium (K. Bilans, M. Bugakovas, K. Voiška), which after a gathering that happened on July 1st of 2017, falsely referred to as a “party congress”, distanced itself from the actions of the above-mentioned individuals and declared its determination to hold on to Marxist positions. The result of this are two opposed groups, both claiing the name of “Socialist People’s Front” – one oriented towards abstract “leftism” and politicizing, the other – decided to develop through new means a strictly Marxist ideological and political line. The later-mentioned now adds the letter (m), meaning “Marxist”, to its name (SPF(m)).
The present situation and the facts related to it are clear, but merely stating them is not enough – what is necessary are principled conclusions, which can be arrived at only by means of open, honest and merciless criticism and self-criticism, by evaluating both the present and the past, as well as the perspectives of future activities. By using this old and tested method of self-knowledge of Marxist collectives, we cannot, seeing the open desertion and opportunism of a number of the former “Front” activists, to close our eyes to the mistakes of the Marxists who were active in the SPF, and previously, in the SPL.
First of all it is necessary to pay attention to one main mistake, a systematic error, which went throughout the whole political history of the socialist movement of Lithuania since the very first steps of the SPL in the middle of the last decade of the 20th century, up to the very merger with the “Front” party and the following crisis of 2015-2016. It is the fetish of political legalism.
At the very start of the Comintern’s activities, Lenin raised the problem of the leftist deviation, or the so-called “childish leftism”, referring to those revolutionaries, who for the sake of alleged “purity” rejected any participation in parliamentary elections, work in bourgeois trade unions and other organizations, thus reaching a sectarian isolation from the masses. Lenin was right, and this truth is often emphasized by Marxists of older generations. However, there’s also another, equally harmful and dangerous deviation, which was understood by Lenin, namely, the rightist one, which means an opportunist inclination to assimilate into the swamp of bourgeois politics for the sake of short-term gain, even at the expense of utter ideological and political degeneration.
Together with the difficult objective conditions of Lithuania, the socio-economic situation, low level of popular consciousness and its immaturity for any actions of a revolutionary nature, it is here that we can find the inner causes for the failures of the SPL, as a party that declared its adherence to Marxism, and finally, the causes for the collapse of the SPF. As the above-mentioned “fetish of political legality” is nothing but the outlook, that the most important is not so much an actually active organization, with a clear revolutionary goal – the replacement of the capitalist system with a socialist and finally, a communist one, but rather merely the legal recognition of the political collective concerned, its judicial status in the eyes of the bourgeois state.
A Marxist party, as a political organization, if only it has any real connection with the popular strata, can operate independently of its legal status within the bourgeois state – there are plenty of examples of parties, both legally recognized and participating in elections, as well as unregistered or even illegal communist parties, working underground. A lot can be learned from the example of the interwar CPL. What counts the most is that there would be true, ideologically strong and motivated cadres, as well as real connections to the people in the labour collectives, so that real work would be conducted. Everything else are secondary details.
The only way out of the present situation is an honest recognition of our mistakes and further work based on this recognition, gathering together the remaining lively elements of the SPF into a common organization, which will see as its primary tactical tasks agitation and propaganda work, the ideological education of the popular strata and the economic struggle for the interests of the working people on the basis of labour collectives; meanwhile the question of participating or not participating in elections and gaining seats in government institutions ought to be seen not as an end in itself, but rather merely as a tactical tool within a wider context of party work. To do this – that is the task of the part of the SPF, which has remained true to Marxism.
Whether the events of the past several years will become the final funeral procession for the socialist movement in Lithuania or, on the contrary, will they act as a healthy lesson and sort of a “cold shower”, which will encourage the rebirth of Marxist ideas in our country, will depend entirely upon our own consciousness and determination to open a new page in our history, to break ties with opportunism and take steps towards the creation of an actually working Marxist organization. This is the goal that the Marxist wing of the SPF under its collective leadership will do everything in its power to achieve.
SPF(m) committee

РУССКИЙ

Общественное движение «Социалистическая партия» объединяет сторонников идеи социализма и социалистического пути развития в Литве. Главная стратегическая цель движения – другая, социалистическая, независимая, демократическая Литва со статусом нейтрального государства поддерживающего дружескиие отношения со всеми, прежде всего, соседними странами. Основная задача движения – стремление к единству действий левых, патриотических, демократических общественных и политических сил, как внутри страны, так и за её пределами.

***

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ“

ПРОГРАММА

Три шага к другой Литве

Общественное движение „Социалистическая партия“ констатирует, что проводимая в течении всего периода независимости слепая прозападная, милитаристская и антисоциальная политическая стратегия правящей в Литве элиты не только значительно ухудшила социально-экономическое положение большинства жителей республики и их морально-духовное состояние, но и по существу осложнила демографическую и геополитическую ситуацию Литовского государства, создала серьёзные угрозы для дальнейшего исторического существования народа и общества.

СП предлагает программу трёх шагов к другой – социализированной, демократической и нейтральной Литве, открывающей перспективу социалистического пути её развития. В такой Литве основной мерой человека должны стать труд, мораль и творческая активность. Другая Литва – это не Литва олигархов, политиканов и чиновников, которые реализуют продиктованный внешними силами или узкими группами интересов курс внутренней и внешней политики. Другая Литва – это государство рабочих и интеллигентов, земледельцев и служащих, студентов и пенсионеров, государство, которое проводит самостоятельную, независимую, миролюбивую политику.

Наше движение и каждый его участник обязуются:

  • предлагать обществу, другим организациям, политикам и общественникам, всем активным гражданам;
  • популяризировать в средствах массовой информации, в социальных сетях, на разных мероприятиях, конференциях, митингах, в петициях, лозунгах, заявлениях, содержательных личных беседах;
  • реализовывать по мере возможностей в своей индивидуальной и коллективной политической, общественной, публицистической и иной деятельности,

эти три шага к другой Литве или их отдельные фрагменты, положения и идеи, которые могут изменить ситуацию в нашей стране.

1. Изменение социально – экономического курса

* Приоритетом социально – экономического развития страны должны быть интересы большинства жителей Литвы, а не узкие интересы крупного капитала и политико-бюрократических слоёв общества. В практике государственного управления необходимо реализовать механизм экономического регулирования и планирования и осуществить решительный поворот всей экономической политики в направлении социальной справедливости и модели социального государства. Это должно быть зафиксировано в Конституции Литовской республики. Для реализации этого курса предлагаем национализацию и обобществление стратегических объектов (Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод, Йонавский химический комбинат, банковский сектор, крупные СМИ, объекты энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и т.п.) или, по крайней мере, отказаться от их дальнейшей приватизации. Это должно происходить на основе принятого Сеймом закона. Государство так же должно вернуть себе монополию на производство и торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. Необходимо создать условия для профсоюзов и трудовых коллективов участвовать в управлении производством, передать им часть принадлежащих государству или частным собственникам акций, всячески поощрять возникновение „народных предприятий“. Только эффективная национальная промышленность может создать оптимальную основу для развития мелкого и среднего предпринимательства, способствовать созданию новых рабочих мест. Всё это в совокупности может способствовать значительному пополнению государственного бюджета и создать условия для дальнейшего развития экономики и дополнительного финансирования социальной сферы.

*Необходимо наконец ввести реальную прогрессивную систему налогообложения, создать программы поддержки, развития и целевого субсидирования мелкого и среднего предпринимательства, упростить бухгалтерский учёт в этом секторе экономики. Следует ликвидировать налог на добавленную стоимость (НДС). В то же время необходимо ввести налог на недвижимость в зависимости от его размеров и дополнительный налог на товары роскоши. Пересмотреть одностороннюю прозападную ориентацию существующих экономических связей в направлении более сбалансированной и отвечающей национальным интересам экономической политики. Конституционный акт от 8 июня 1992 года „ О не присоединении Литовской республики к постсоветским восточным союзам“ должен быть отозван. Литва обязана воспользоваться в интересах экономического развития своим уникальным географическим положением. Необходимо всячески поощрять кооперативное движение в сельском хозяйстве и развивать „зелёную экономику“. Государство должно предоставлять сельскому хозяйству льготы и дотации из государственного бюджета. Отказаться от приватизации земли, лесов и водоёмов, а так же от их продажи иностранным гражданам. Необходимо вернуть в сельскую местность и небольшие посёлки школы, поликлиники, дома культуры и всячески развивать деревенскую инфраструктуру. Выделять на эти цели не менее 10% бюджетных средств. Учредить коммерческий „народный банк“. Преобразовать финансовую систему с таким рассчётом, что бы можно было гарантировать возможности дешёвого кредитования и дополнительные средства на реиндустриализацию и модернизацию экономики на основе новых технологий. Подготовить программы возвращение в Литву эмигрантов, государственной поддержки молодых и многодетных семей, материнства и детства.

* Обязать соответствующие государственные институции не менее 1 раза в 3 месяца объективно определять минимальный прожиточный минимум и исходя из этого автоматически индексировать все денежные выплаты: зарплаты, стипендии, пенсии, пособия и т.д. Упростить и сделать более понятной пенсионную систему, оптимизировать с учётом мировых тенденций пенсионный возраст. Средняя пенсия по старости должна достигать не менее 70% средней зарплат. Ввести механизм государственного регулирования частного сектора, уменьшить цены на важнейшие лекарства и общественный транспорт, имея в виду перспективу их дальнейшей бесплатности. Расходы на коммунальные услуги не должны превышать 10% доходов семьи. На государственных и частных предприятиях ввести персональную правовую и материальную ответственность работодателей за нарушение прав наёмных работников и препятствование профсоюзной деятельности. Выпускникам высших учебных заведений гарантировать первое рабочее место. Постепенно сократить рабочее время до 4 -х восьмичасовых рабочих дней в неделю или вести 6-часовый рабочий день. Минимальная заработная плата трудящихся должна быть не меньше, чем средняя по ЕС (в 2017 г. от 235 евро в Болгарии до 1999 евро в Люксембурге).

2. Преобразования в социально – политической сфере

* Гарантировать бесплатное и качественное образование и здравоохранение для всех жителей Литвы. В сфере культуры, образования и здравоохранения избегать слепого копирования западных моделей, глубоко и внимательно проанализировать национальный исторический опыт организации и развития в этих областях, в том числе и советского периода, создать на этой основе современную систему их функционирования, вернуть должный общественный престиж профессиям учителя, врача, работника культуры. Создать необходимые условия для духовного совершенствования людей, для их свободного творчества и развития талантов. Тяжело больные люди, в особенности дети должны лечится за счёт государственных средств. Вернуть в общественную практику бесплатную повсеместную ежегодную диспансеризацию населения, воссоздать систему бесплатных спортивных школ и творческих кружков. Популяризировать физкультуру, массовый спорт, туризм и разные методы релаксации для разных социальных групп людей. Беречь культурное наследие, памятники, культурные ценности. Государство должно поддерживать музеи, библиотеки, театры, все проявления демократической, гуманистической, народной культуры, особенно тенденции искусства, имеющие глубокие национально – исторические традиции. Установить не менее, чем 7% от ВВП норму финансирования культуры, образования и здравоохранения. Вместе с организациями промышленников и предпринимателей создать и внедрить эффективную систему „студент – преподаватель – производство“, которая отвечала бы требованиям „цифровой экономики“. Всесторонне поддерживать школы национальных меньшинств, совершенствовать юридическую базу употребления их языков, эффективно удовлетворять их информационные и культурные запросы. Полностью реализовать конституционную норму об отделение церкви от государства, отказаться от представления церковным служителям выплат из государственного бюджета. Гарантировать равные права и возможности представителям разных религиозных убеждения, а также свободомыслящим и атеистам.

* Нынешнюю формальную и одностороннюю политическую демократию необходимо преобразовать в систему реальной народной демократии. Для этого изменить законодательную базу о выборах таким образом, что бы участвовать в выборах всех уровней могли бы не только политические партии или избирательные комитеты, но и различные общественные организации и трудовые коллективы. Снизить проходной избирательный барьер для всех участников до 1-3%, отказаться от избирательного денежного залога и законодательно ограничить влияние финансового и материального положения на ход избирательных компаний. Выделять из бюджета каждому участнику избирательного процесса одинаковые денежные суммы и тем самым уровнять для них стартовые возможности электорального воздействия. Утвердить механизм отзыва депутатов всех уровней, упростить и облегчить условия организации референдумов по инициативе граждан. Значительно (не менее, чем на 25%) сократить государственный управленческий аппарат и расходы на его содержание. Способствовать созданию во всех регионах и районах Литвы гражданских Советов в качестве органов альтернативной общественной власти. Упразднить статус сигнатаров и получаемую ими государственную ренту, сократить количество членов Сейма до 101 парламентария, запретить их „перебежки“ из одной фракции в другую. Ликвидировать привилегии чиновников и политиков.

* Обеспечить реальную независимость судов и следственных органов от институций исполнительной и законодательной власти. Расформировать или реформировать Конституционный суд, который в нынешних условиях зачастую принимает политизированные и коньюктурные решения. Усилить общественный контроль за деятельностью судебной системы. Судей должны избирать граждане. Нотариусы и приставы должны назначаться государством. Практически заняться введением суда присяжных в нашей стране. Ввести систему правового просвещения молодёжи в средник школах, учредить пункты бесплатной юридической консультации граждан на местах. Гарантировать достойную зарплату, социальную безопасность и надлежащие условия труда для работников полиции. Ужесточить борьбу с коррупцией и контрабандой. Организовать действенный общественный контроль за расходованием средств из структурных фондов ЕС и государственного бюджета. Необходимо создать в стране действенный механизм народного контроля. Ужесточить наказания в отношении коррумпированных и злоупотребляющих своим служебным положением или уклоняющимся от исполнения своих служебных обязанностей государственных служащих, решительно увольнять их с занимаемых должностей, отдавать под суд, конфисковывать имущества для покрытия нанесённого ими ущерба государству и гражданам. Учредить народный Трибунал для разбирательства преступных деяний государственных чиновников и политиков. Упразднить или скорректировать статью 1702 Уголовного Кодекса Литовской республики и статью 18818 Кодекса административных правонарушений, которые криминализируют дискуссии и оценку по историческим вопросам и запрещают использование традиционной левой символики. Гарантировать свободу слова и информации, защиту прав человека. Остановить глоризацию и героизацию послевоенных бандитов, прекратить очернение советского периода Литвы и фальсификацию истории, решительно противостоять пробуждающимся неофашистским тенденциям.

3. Возрождение государственности Литвы заново

*Необходимо возрождение независимости Литвы и возвращение Литовского государства его гражданам. Выйти из агрессивного империалистического блока НАТО, закрепить нейтральный статус Литовской республики в её Конституции. Это и станет основополагающим политическим фактором её реальной независимости и безопасности. Вывести литовские воинские части из „горячих“ регионов, в которых США и НАТО осуществляют или осуществляли оккупационные миссии, а так же вывести с территории Литвы все иностранные воинские формирования. Стремиться к осуществлению самостоятельной и независимой международной политики, которая была бы направлена на защиту национальных интересов Литовского государства и повышение благосостояния народа. Восстановить верховенство национального законодательства в жизни общества и государства. В этих целях инвентаризировать принятые Сеймом законы на предмет их соответствия Конституции, а в случае необходимости внести соответствующие поправки и в саму Конституцию. Выйти из еврозоны и вернуться к национальной денежной единице – литу. Вопрос о дальнейшем пребывании в Европейском Союзе или о выходе из него решить на повторном всенародном референдуме.

* Поддерживать дружеские отношения во всеми, в первую очередь соседними странами, не вмешиваться во внутренние дела других государств, отказаться от враждебной пропаганды в их адрес. Популяризировать идеи дружбы народов, интернационализма, солидарности трудящихся всех стран. Стремиться к созданию общеевропейской системы коллективной безопасности, в которой участвовали бы страны всех регионов. Добиваться демилитаризации балтийского региона, а в качестве первого шага – его безъядерного статуса. Освободившиеся в результате этой политики средства направить на защиту окружающей среды и гражданскую рекреацию ныне милитаризованных зон. Нельзя отдавать на откуп рыночной стихии и милитаристского психоза экологическую ситуацию страны. Натуральная и здоровая природная среда – государственное дело и показатель культуры общества. В интересах безопасности Литвы преобразовать её вооружённые силы в Народную Армию, служить в которой стало бы гражданской обязанностью и почётным долгом для каждого гражданина.

* Вести активную деятельность в ООН и в других международных организациях, выступать за демократизацию международных финансовых и экономических структур, за многополярный мировой порядок, за мир, против дипломатии с позиции военной силы, за равенство наций, цивилизаций и государств, за глобальную справедливость, за социальную альтернативу диктату транснационального капитала.
* * *
Глобальный капитализм переживает сегодня глубокий системный кризис, он стал экзистенциальной проблемой для всего человечества. Разные страны и народы находятся в состоянии поиска альтернативы для существующей системы. Во многих регионах мира возрождается в исторической практике уже апробированная идея социализма, которая на фоне глобальных проблем приобретает новое дыхание и новую перспективу.

Выше приведённая стратегия „Трёх шагов“ должна реализовываться только законными средствами, в соответствии с Конституцией и законами Литовской республики, придерживаясь международных правозащитных актов и норм.

В зависимости от конкретных обстоятельств эти шаги могут осуществляться разными путями: и эволюционными, и революционными, парламентскими и внепарламентскими. В любом случае на нынешнем этапе общественно-политического развития важно объединение широких несистемных и внесистемных левых, патриотических и демократических сил в единый фронт и настрой на принципиальную политическую борьбу.

ЛИТВА БЕЗ СОЦИАЛИЗМА – ЛИТВА БЕЗ БУДУЩЕГО