Vilniuje palaidotas Valentinas Lazutka

2022 m. gegužės 17 d., Vilniuje buvo palaidotas M. Burokevičiaus bendražygis, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, buvęs Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto sekretorius Valentinas LAZUTKA.

Jis mirė gegužės 13 d. Minske nuo insulto, sulaukęs 91 metų. M. Gorbačiovui ir V. Landbergiui sunaikinus Tarybų Sąjungą bei Tarybų Lietuvą ir po 1991 metų sausio įvykių V. Lazutka, vengdamas naujos valdžios represijų, buvo priverstas emigruoti iš šalies. Karstą su tėvo kūnu iš Baltarusijos atvežė jo sūnūs. V. Lazutka buvo palaidotas šalia savo žmonos.

Valentinas Lazutka gimė 1932 m. balandžio 3 d. Sibire Lietuvos revoliucionieriaus, 1880-aisiais carinio režimo ištremto į Novosibirsko sritį, sūnaus šeimoje. Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, trys vyresnieji Valentino broliai savanoriais įstojo į Raudonosios armijos 16-ąją lietuvių šaulių diviziją ir jos gretose nuo Oriolo-Kursko kariavo iki visiško Lietuvos išvadavimo nuo nacių užpuolikų. Išlaisvintos Socialistinės Lietuvos respublikos valdžia pasiūlė Lazutkos šeimai persikelti gyventi į istorinę jos protėvių tėvynę.

1945 m. Lazutkos apsigyveno Vilniuje, kur Valentinas baigė vidurinę mokyklą. Aukštąjį išsilavinimą įgijo Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo universitete ir vėliau apgynė filosofijos mokslų kandidato ir daktaro disertacijas. Neeiliniai protiniai gebėjimai leido jaunam mokslininkui pasiekti aukštą teorinio mąstymo kultūrą, jis tampa žymiu šalies teoretiku nacionalinių santykių bei išeivijos ideologinių srovių srityje.

Vilniuje V. Lazutka pradėjo dirbti Lietuvos TSRS mokslų akademijoje. Lietuvos komunistų partija jam patikėjo sukurti visiškai naują Filosofijos, sociologijos ir teisės institutą, kurio iki tol Respublikos mokslų akademijos sistemoje nebuvo. Gabus mokslininkas subūrė kūrybinę grupę, kuri 1980 metais pradėjo leisti fundamentinius mokslinius marksistinius darbus apie istorinę filosofinės minties raidą Lietuvoje. Pats naujojo instituto direktorius V. Lazutka rodė ideologinės kovos su antikomunizmu pavyzdį.

Produktyvus mokslininkas ir organizatorius V. Lazutka sumaniai derino savo mokslinę veiklą su aktyviu visuomeniniu darbu. Jis vadovavo LTSR Mokslų akademijos partiniam komitetui, siekė stiprinti komunistinę įtaką tarp vietos mokslininkų. Nuolat kovojo su buržuazine ideologija, antikomunizmu ir oportunizmu, specifinėmis jų apraiškomis mokslinėje ir akademinėje aplinkoje.

TSRS naikinimo procese V.. Lazutka užėmė tvirta socialistinės tėvynės ginimo poziciją. 1989 metais reaguodamas į sąjūdininkų šantažą V.. Lazutka paliko akademinį institutą ir perėjo dirbti į Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, kur vėliau tapo jos rektoriumi.

V. Lazutka visada buvo idėjinis komunistas, socialistinės Lietuvos patriotas, inteligentiškas, nuoširdus ir šiltas žmogus, kuris lemtingo pasirinkimo laikotarpiu ir visais potarybiniais parsidavėliškais ir veidmainiškais laikais neišdavė savo įsitikinimų. Lietuvos socialistų atmintyje jis išliks kaip drąsus ir principingas „raudonasis profesorius“, kaip tikras šviesos karys.

SP Infocentras