Su Pergalės Diena! С Днём Победы!

Brangūs veteranai, Didžiojo Tėvynės karo ir antifašistinio pasipriešinimo dalyviai!/Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны и антифашистского сопротивления!

***

Brangūs veteranai, Didžiojo Tėvynės karo ir antifašistinio pasipriešinimo dalyviai!

Nuoširdžiai sveikiname Jus ir Jūsų šeimas Pergalės 76-ųjų metinių proga.

Sunkus buvo kelias į Pergalę. Daug aukų pareikalavo ji. Tarybų Lietuvos liaudis kartu su kitomis tautomis irgi dalyvavo vieno iš žiauriausių žmonijos ir žmogiškumo priešu –vokiškojo fašizmo – sutriuškinime ir turi teisę bei pareigą tinkamai pažymėti šią svarbią Pergalės datą.

Pasaulyje ir Lietuvoje yra jėgų, kurios šiandien bando perrašyti istoriją, ją falsifikuoti, sukeisti vietomis aukas ir budelius.

Didžiosios Tarybinės liaudies Pergalės prieš fašizmą faktas laikui bėgant įgauna vis didesnė egzistencinę esmę bei prasmę ir būtent todėl ji iš visų pusių atakuojama, siekiant diskredituoti ir pati Pergalės įvykį, ir tą socialinę-ekonominę santvarką, kurios dėka ji buvo pasiekta.

Bet falsifikatorių pastangos bergždžios. Tiesa ir teisingumas galų gale nugalės, kaip nugalėjote Jūs, brangūs mūsų veteranai!

Amžina šlovė gyviems, žuvusiems ir be žinios dingusiems tarybiniams kariams, išvadavusiems Europą nuo fašizmo!

Be šios Pergalės nebūtų Lietuvos.

Linkime visiems sveikatos ir šventinės nuotaikos!

Su Pergale!

Socialistų partija

P. S. Socialistai-vilniečiai ir jų rėmėjai renkasi prie Antakalnio memorialinių kapinių gegužės 9 d. nuo 10.30 val. Žuvusių tarybinių karių pagerbimo ceremonija prasideda 11.00. Prašome visus dėvėti apsaugines kaukes.

SP Infocentras

***

С Днём Победы!!

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны и антифашистского сопротивления!

От всей души поздравляем Вас и ваши семьи с 76 – ой годовщиной Победы.

Тяжёл и долог был путь к победе. Много жертв она потребовала. Народ Советской Литвы вместе с другими народами СССР так же участвовал в сокрушении немецкого фашизма – одного из жесточайших врагов человечества и человечности в мировой истории – и он имеет право и обязанность должным образом отметить этот День Победы.

Сегодня в мире и в Литве есть силы, которые пытаются переписать историю, фальсифицировать её, поменять местами жертв и палачей.

Великая Победа Совесткого народа против фашизма с течением времени приобретает всё больший экзистенциальный смысл и поэтому её атакуют со всех сторон, пытаясь принизиить значение и самого этого события, а также дискредитировать тот социально экономический строй, благодаря которому эта Победа была достигнута.

Однако потуги фальсификаторов тщетны. Правда и справедливость, в конце концов, одержат победу, так же как в своё время победили и Вы, уважаемые наши ветераны!

Вечная слава живым, павшим и без вести пропавшим советским воинам, освободившим Европу от фашизма!

Без этой Победы не было бы Литвы.

Желаем всем здоровья и праздничного настроения!

С Победой!

Социалистическая партия

P. S. Социалисты Вильнюса и их сторонники собираются у входа на Антакальнское мемориальное кладбище 9 мая с 10.30 ч. Начало церемониала возложения венков и цветов к памятнику и могилам павших советских солдат – 11.00. Просим всех быть в защитных масках.

Инфоцентр СП