Sausio 13. Už ką kovojome ir ką iškovojome?

Lietuvos elitas mini dar vieną savo ritualinę dieną. Minimų ritualinių dienų ir švenčių Lietuvoje yra daug. Ir visos jos kruopščiai, pagal masinės propagandos standartus yra sukonstruotos taip, kad vidutinis statistinis Lietuvos gyventojas bet kuria proga – tragiška ar šventiška – būtų neišvengiamai įtikintas, kad neliktų vietos jokioms abejonėms, jog, nežiūrint į visas katastrofiškas kompradorinio konservatorių liberalų elito valdymo pasekmes, laisvę Lietuvai iškovojo Vytautas Landsbergis ir jo nekaltai pradėti konservatoriai liberalai, ir kad lietuviai dabar yra laisvi, sotūs ir laimingi, Lietuvoje viskas yra gerai ir nuostabu tik dėka kilusios iš nekalto prasidėjimo partijos. Juokinga? Visai ne — baisu.

Na o tie, kurie čia kalba apie gyventojų masinį skurdą, masinę emigraciją, mažiausią Europoje darbo užmokestį, apgailėtinas pensijas, socialines išmokas, aukščiausias būtiniausių prekių, paslaugų kainas, aukščiausią pasaulyje savižudybių ir alkoholizmo lygį, kosminę turtinę nelygybę, socialinę atskirtį ir nesaugumą, neregėtą politinės, vykdomosios valdžios, teismų bei teisėsaugos organų korupcijos lygį ir to pasekoje žemiausią gyventojų pasitikėjimo lygį valdžios institucijomis, greičiausiai pasaulyje nykstančios tautos statusą, darbo žmonių teisių ribojimus iki vergo lygio ir darbdavio teisių išplėtimą iki vergvaldžio galių, ir pan. – yra kažkokie marginalai, antivakseriai, neišsilavinę, vatnikai ir apskritai Kremliaus agentai, kuriems tik ir rūpi degutu šaukšto sugadinti A.Tapino „Laisvės“ medaus statinę.

Tokiose valstybinėse šventėse paprastai apsilanko vos 1 procentas Lietuvos gyventojų. Tie patys, kurie nusipelnė gyventi geriau – konservatoriai, liberalai, nacionalistai ir visi kiti JAV naudingi patriotai. Jie švenčia ir džiūgauja, tai yra jų šventė. Šiais metais jie net žengė iki tol neregėtą žingsnį – atsitvėrė nuo tautos tvora ir policijos kordonais – mužikai prie ponų stalo tik darko šventinio stalo vaizdą, sukelia kažkokį diskomfortą toje vietoje, kur prieš 32 metus buvo sąžinė, garbė, padorumas. Taip linksmai ir audringai lėbauja visi nusikaltėliai, kai jiems pavyksta išvengti pelnytos bausmės už įvykdytą ypatingai sunkų nusikaltimą.

Kad niekas netemdytų šventės ir netrukdytų mažumai linksmintis, jie kruopščiai išvalė visą informacinę erdvę nuo visko, kas galėtų kelti bent mažiausią grėsmę jų klano linksmybėms, atėmė visiems opozicionieriams bet kokią galimybę pasakyti tiesą apie “patriotų” nusikalstamą veiklą ir tos veiklos siaubingus padarinius Lietuvai – katastrofiškus ir pražūtingus. Jų valdomi teismai ir žiniasklaida sistemingai susidoroja su visais piliečiais, kurie išdrįsta pasakyti nemalonią tiesą – kad karalius begėdiškai nuogas ir džiaugtis nėra jokio pagrindo. Bent daugumai.

Kai ponai valgo padėkos Vašingtonui kalakutus, ubagai privalo iškelti vėliavas, šokti, giedoti “Tautinę giesmę”. Jeigu ubagai nepaklus, alkani piktai žiūrės į elito linksmybes kaip į svetimą jiems šventę, o tokia ji žmonėms, netekusiems socialinės, ekonominės, teisinės apsaugos, ir yra, jie bus mokomi baudžiauninko etiketo taisyklių baudomis, bausmėmis ir bizūnais. Todėl, lietuviai, šypsokitės ir mojuokite vėliavytėmis. Kruopas iš “Maisto banko” atsiimsite po to, kai ponai pasilinksmins ir surengs kokią nors pigią labdaros akciją, įpils maltiečių sriubos.

Kada daugiau savimi patenkinto vietinio pono, JAV patrioto, mužikas turi galimybę pono paklausti, jeigu ne per šventes, kai ponas yra patenkintas savimi ir gerai nusiteikęs, – kodėl Lietuvoje taip liūdna likusiems 99 procentams.

Lietuvos ir valstybės nacionalinių interesų išdavystės “ekspertai”, spalvotų revoliucijų eksporto specialistai konservatoriai, liberalai, labai aktyviai dalyvauja JAV tarptautinių globalinių korporacijų neokolonijinėje ekspansijoje. Buvę sąjūdiečiai su malonumu kišasi į visų buvusių tarybinių respublikų vidaus reikalus, aktyviai dalyvavo valstybinio perversmo Ukrainoje scenarijuje, nusikalstamame Kijevo režimo pilietiniame kare prieš Ukrainos tautą Rytų Ukrainoje, kišasi į Rusijos, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir kitų buvusių tarybinių respublikų vidaus reikalus, uoliai vykdo Vašingtono nurodymus visose JAV neteisėtose tarptautinės teisės požiūriu avantiūrose, kurios, žinoma, susilaukia atsakomosios atitinkamos reakcijos iš JAV agresijos aukų pusės. Už savo antivalstybinę veiklą Rytų šalyse kaimynėse, buvusiose broliškose tarybinėse respublikose, Kinijoje, valdantys konservatoriai liberalai sau kraunasi nemažą pelną, gauna solidžias pajamas, kadangi veikia nei daugiau nei mažiau, bet visos Lietuvos vardu ir prieš Lietuvos interesus. Todėl neišvengiami tokioje veikloje nuostoliai tenka visai Lietuvai ir lietuviai moka už dešiniųjų avantiūras didelę kainą. Lietuvos ekonomikos katastrofiškas kritimas, masinė bedarbystė ir masinė emigracija, skurdas, depopuliacija, valstybės suvereniteto praradimas ir t.t. – tokia yra sąjūdiečių, konservatorių, liberalų ir kitų partiečių veiklos Lietuvoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, kitose buvusiose tarybinėse respublikose ir Kinijoje kaina. Tačiau šventės proga “patriotams” medaliai, ordinai, premijos už nuopelnus, o tautai – sąskaitos už ponų pasilinksminimus naujų mokesčių ir kosminės infliacijos pavidale. Kažkokie labai jau liberalūs mainai, ar ne?

Revoliucija yra tada, kai turtuolio rūmuose įsikuria biblioteka, kultūros namai, mokykla, pionierių stovykla. Kai oligarcho rūmuose įsikuria kitas oligarchas, tai yra perversmas. Kai kultūros namuose, pionierių stovykloje įsikuria naujas buržujus-buvęs sąjūdietis – tai yra buržuazinė kontrrevoliucija, spalvota neokolonijinė revoliucija.

Jie 1990 metais sakė, kad lietuviai gyvens kaip Švedijoje, Vakaruose, tik reikia sunaikinti tarybų valdžią, panaikinti liaudies kontrolę valdžios organams, ekonomikos planavimą, išlaisvinti laisvosios rinkos liberalių sukčių energiją nuo valstybinio reguliavimo, paleisti į laisvą medžioklę privačią apsukrių liberalų iniciatyvą ir bus jums Švedija kiekvienam. Jie taip ir padarė, panaikino liaudies valdžią. Tauta tylėjo ir laukė stebuklo… Tuo metu nematoma Adamo Smito ranka tyliai perkraustė visą liaudies darbu sukurtą turtą, spėkite, į kieno kišenes?.. Taip, jie šiandien brauks netikrą ašarą ir pasakos fantastiškas istorijas, kaip jie kovėsi už laisvę. Jie tiksliai žino, už kiek pirko savo laisvę nuo atsakomybės, tačiau apie tai kalbėti — tabu.

Švedija taip ir nepasirodė. Tiksliau, Švedijos “socializmas” atsiuntė į Lietuvą savo bankus ir Telekomą, kurie pagal konservatorių prastumtus įstatymus apiplėšė iki paskutinio siūlo tautą per nerealiai užkeltas kainas, kreditų palūkanas, paslaugų tarifus, seka ir kontroliuoja kiekvieną piliečio žingsnį 24/7 režimu, elgiasi su indėlininko pinigais kaip su savo. Todėl Švedijoje gerai, ten švediškas socializmas, o Lietuvoje – Afrikos skurdo lygis, visuotinis sekimas ir urvinis liberalus kapitalizmas.

Pakaunės maištas, J.Abromavičiaus ir Bražuolės sprogdinimai, susidorojimai su kitaminčiais, žodžio, spaudos laisvės uždraudimas, totalinė kontrolė ir cenzūra, teisminiai ir neteisminiai susidorojimai su kitaminčiais, fizinis ir psichologinis teroras, visuotinė korupcija teisėsaugoje, žiniasklaidoje ir valstybės tarnyboje tapo „patriotų” veiklos skiriamuoju bruožu. “Norint sunaikinti valstybę, reikia dviejų dalykų – bausti nekaltus ir nebausti kaltųjų” (F.Engelsas). Ir jiems puikiai pavyko.

Jie sakė, kad reikia sugriauti nekonkurencingą produkciją gaminančias tarybines gamyklas, leisti Soroso laisvosios rinkos instituto sukčiams išvogti tautos sunkiu darbu 45 metus kurtą liaudies ūkį, deindustrializuoti, sunaikinti tautos gyvavimo pagrindą, visą ekonominę ir socialinę infrastruktūrą, kadangi visa tai yra “sovietinis” palikimas ir tarnauja tautai, o ne saujelei turčių, – ir bus lietuviams laimė. Ir jie pedantiškai naikino viską, prie ko prisilietė – gamyklas, pramonę, atominę energetiką, jūrų laivyną, žemės ūkį, kolūkius ir tarybinius ūkius, kultūrą, švietimą, mokyklas, vaikų darželius, ambulatorijas, sanatorijas, bibliotekas, kultūros namus – tai yra, visa tai, kur kiekvienas lietuvis turėjo darbą, pajamas, visi buvo laisvi, gerbiami, kartu dirbo, augino vaikus, leido laisvalaikį, planavo ateitį. Sugriautos Tarybų Lietuvos turto užteko, kad apie 3000 vikruolių taptų milijonieriais, o visi kiti 3 mln lietuvių tapo beteisiais skurdžiais, ekonominiais emigrantais. Visų galimybės yra lygios – sako kostiumuoti vikruoliai, dar vakar padėję beisbolo lazdas ir plėšikų kaukes į tolimą spintą.

Gavę valstybę iš Tarybų Sąjungos su 0 litų skolos, jie labai greitai praskolino Lietuvą ir įstūmė visus lietuvius į skolas – dabar kiekvienas Lietuvos gyventojas jau yra skolingas Vakarų banksteriams apie 14000 Eur, o palūkanoms kiekvienas lietuvis sumokės tik šiais metais po 208 Eur, – kiekvienas, tik gimęs kūdikis ir jau į žvakę pučiantis senelis. Jie “kūrė” nepriklausančią tautai Lietuvą, veltui atidavė visą Marijos žemę ES ir NATO neokolonizatoriams, žadėdami, kad rytoj bus gerai, tik reikia daug ir vergiškai dirbti už vergišką atlyginimą. Švedija Lietuvoje vis tiek nepasirodė. O dauguma vietinių sukčių nuskurdintų tautiečių, – jaunų, stiprių, energingų, išsilavinusių, galinčių auginti naują lietuvių kartą – buvo priversti masiškai bėgti nuo skurdo iš Lietuvos į tą pačią Švediją, kitas Vakarų valstybes ekonominėn migracijon.

2008 metais tie patys konservatoriai-liberalai-socdemai lietuviams žadėjo 100 000 darbo vietų, ekonominį pakilimą, socialinį teisingumą ir davė … 326 000 bedarbių ir 84 000 ekonominių emigrantų 2010 m. Mušėsi į krūtinę ir žadėjo mažinti būtiniausių prekių bei paslaugų kainas ir “naktinės” reformos metu jas pakėlė. Ligoninėse/poliklinikose beveik visos paslaugos tapo mokamos, ten klęsti gydytojai – paprastai , konservatoriai ir liberalai – o pacientas ten įkyrus prašytojas, nepageidaujamas asmuo. Jiems gerai, o ligoniams?. Dabar apskritai mokamos sveikatos apsaugos paslaugos teikiamos per atstumą, o pandeminiai žmogaus teisių apribojimai valdžią atleido nuo pareigos tarnauti visuomenei ir atrišo jiems rankas atviram terorui prieš visuomenę.

Kai lietuviams šios nesibaigiančios “reformos’ kaulu gerklėje stojo, tapo nepakeliamomis, konservatoriai-ekonomikos “genijai” dar priedo sumažino darbo užmokestį, socialines pašalpas arba atleido juos iš darbo, o bankininkai pakėlė palūkanų normas už paskolas ir atėmė lietuvių būstus dėl nesumokėtų palūkanų. Nei vienas elitinis parazitas lietuvių nepaklausė – gal jums sunku, gal jums reikia pagalbos, gal reikia sumažinti kainas, palūkanas, mokesčius? Ne. Jie tik pamokslavo, kad visų galimybės yra lygios – valdantieji konservatoriai liberalai lygiai pasidalino teisę nebaudžiamai plėšikauti, o visi likusieji turi lygiai pareigą paklusti valdančiųjų savivalei.

2009 m. sausio 16 d. išėjusius į taikią demonstraciją nepatenkintus dešiniųjų “reformomis” piliečius S.Skvernelio, dabar didelio demokrato, vadovaujami policininkai konservatorių liberalų įsakymu banaliai sudaužė, sušaudė, išvaikė, o vėliau dar ir užtampė po korumpuotus teismus. Tą patį jie padarė ir su Garliavos naiviais romantikais – tiesiog brutaliu chuntos kerziniu batu per galvą ir grąžino juos į realybę, į konservatoriškai liberalią demokratiją, laisvę, nepriklausomybę. Ir iki pat šiol tampo po parodomuosius teismus. Šiandien jie jau teisia 2021 metų vasaros protesto mitingo prie Seimo dalyvius. Kad mužikai net negalvotų, jog jie turi kažkokias savo, pilietines teises ir laisves. Laisvė yra tai, ką leidžia galvoti, sakyti ir daryti tik nekaltai pradėta landsberginė šaika – konservatoriai, liberalai. Proamerikietiškas patriotizmas Lietuvoje yra toks organiškas, savaime suprantamas ir laisvas – nori, tapk trispalviu žvaigždėtu patriotu, vakseriu, išsilavinusiu, žinančiu, kodėl yra laisvas, nori – sušaudysime, nuteisime. Tavo teisė rinktis, lietuvi.

Tik užėmę valdžią sąjūdiečiai tautai pasakė – liberali demokratija, tai tokia konservatorių liberalų diktatūra, kuri neturi jokios atsakomybės, jokių įsipareigojimų savo piliečiams, mokesčių mokėtojams. Piliečiai yra PATYS KALTI DĖL VISKO, JIE PATYS TO NORĖJO. Valdžia be lietuvių sutikimo įvedė Eurą ir dar kartą juos apiplėšė per siaubingai pakilusias kainas. Nei vienas politikas, valstybės tarnautojas, teisėjas, prokuroras ar parsidavęs žurnalistas lietuvių nepaklausė, ar jie gali mokėti tokias kainas? – Ekonomikos guru A. Kubiliaus/I.Šimonytės nuomone, LIETUVIAI PRIVALO MOKĖTI TOKIĄ DUOKLĘ, KOKIĄ JIEMS NUSTATO V.Landsbergio išauginta „efektyvių menedžerių“ komanda. Šiandien jie sunaikino bet kokius santykius su Baltarusija, Kinija, žlugdo šalies ekonomiką, įstūmė lietuvius į karą prieš Rusiją už jų šeimininkų iš JAV geopolitinius interesus ir sako, kad reikia būti patriotu, kovoti kare už JAV transnacionalinių korporacijų nešvaraus verslo interesus iki paskutinio lietuvio (ukrainiečio, latvio, esto, lenko, gruzino, moldavo ir t.t. – reikiamą pabraukti).

Jie visada save pristato kaip “komandą profesionalų”. 1998 metais šitie “profesionalai” Lietuvoje sukėlė krizę, kurios metu valstybės BVP sumažėjo 2 proc. 2010 metais ta pati A.Kubiliaus “profesionalų komanda” valstybės BVP sugebėjo sumažinti net 22 proc. 2020 metais PIŠ moteriausybė užsibrėžė, panašu, perspjauti savo mokytoją ir per savo kadenciją Lietuvos BVP sumažins net 222 proc. Ir dar prievarta įbruks lietuviams LGBT vertybes.

1990-aisiais metais jie lietuvius plėšė kaip banditai-“brigados”. 2000-aisiais – jie plėšė tautiečius kaip verslininkai. 2010-aisiais jie plėšikavo kaip “patriotai”. 2020-aisiais – kaip demokratai-globalistai?!…Kiek tu už juos dar balsuosi ir aklai klausysi valatkodelfinės melo propagandos, lietuvi?

Kiekvienų rinkimų išvakarėse jie žada pagerinti santykius su kaimyninėmis šalimis, ir po kiekvienų rinkimų juos visada pablogina. Kadangi JAV kolonija neturi teisės vykdyti savarankišką , naudingą tautai, atitinkančią nacionalinius interesus vidaus ir užsienio politiką.

Jie pamaldžiais veidais mini Sausio 13, švenčia Vasario 16 ir Kovo 11, pasakoja patikliems naivuoliams pasakas apie savo epines kovas ir žygdarbius, tačiau kukliai nutyli tikrus nusikaltimus, kuriuos jie tikrai padarė ir iš kurių jie susikrovė sau turtus – aferas, vagystes, sukčiavimus, išnaudojimą, totalinę korupciją, žmogaus teisių grubius ribojimus.

Kada dar galima užduoti nepatogų klausimą savo nusipelniusiems gyventi geriau ir smarkiai prakutusiems iš tarnystės tautai ponams, jeigu ne per šventes, kuomet jie taip jausmingai per visas masinės dezinformacijos priemones suokia, kad gyvenimas Lietuvoje pagerėjo ir gyventi tapo linksmiau?.

Jeigu 30 metų Rusija Lietuvos taip ir neužpuolė, o Savanoris Nr. 1 tiek pat laiko isteriškai svaidė prakeiksmus Rytų pusėn, žadėjo, kad tuoj tuoj puls, jeigu karo nebuvo, tai kaip pražuvo net milijonas lietuvių per 30 “nepriklausomybės”, “laimės” ir “laisvės” metų!?

Jeigu nebuvo karo, tai kur dingo Lietuvos jūrų laivynas, atominė energetika, mašinų gamybos pramonė, žemės ūkis, gamyklos, kolūkiai ir tarybiniai ūkiai, kur visiems lietuviams užteko darbo ir pajamų prie tarybinės “diktatūros“, ir staiga visa tai dingo prie nuostabios konservatorių liberalų, atsiprašau, laisvės?

Jeigu visa tai buvo privatizuota už teisingą kainą, tai kur pinigai už visą šį turtą? Iš kur atsirado valstybės skola lygi pusei Lietuvos BVP? Kur dingo JAV bankų milijardiniai kreditai, taip ir neatnešę lietuvių tautai nei gerovės, nei laimės, nei saugumo?

KAM MES MOKAME TOKIAS ŽIAURIAS KONTRIBUCIJAS IR REPARACIJAS, JEIGU JAV-NATO KARIAI, UŽĖMĘ LIETUVĄ, YRA MŪSŲ DRAUGAI IR SĄJUNGININKAI?

Anksčiau juos vadino liaudies priešais, o dabar juos vadina oligarchais ir elitu.

Gal jau laikas juos vadinti tikraisiais jų vardais vėl? Pagal jų nuveiktus darbus…Kokias galimybes grąžinti skolas Vakarų „sąjungininkams“ turi valstybė su likusiais gyventojais – bedarbiais, neįgaliais, pensininkais, socialiai remtinais? Galvojate JAV banksteriai skolas dovanos ir išeis palikę visą turtą, kaip tai padarė Tarybų Sąjunga? Istorija Vakarų praktikoje tokių atvejų nežino.

Mikroskopiškai maža Lietuvos dalis primetė absoliučiai daugumai tik tai pačiai mažumai naudingą Lietuvos istorijos ir pasaulio suvokimą. Ta pati mažuma 1990 metais prichvatizavo Lietuvos turtą, o kad to turto vagystė atrodytų legali – perrašė Lietuvos istoriją. Tik tam, kad pasisavintų tautos nuosavybę. Dabar ši parazitinė mažuma turi pinigus ir valdžią, įnirtingai , įjungę visą savo melo propagandos mašinos galingumą ir nusamdę krūvą parsidavusių ekspertų, kariauja informacinį karą prieš savo tautą, su kuria turi tik tokį ryšį, kad ją negailestingai plėšia ir išnaudoja. Šis karas sunkiai identifikuojamas, tačiau jis yra realus, vyksta 24/7 režimu. Jame sunku nustatyti žuvusių mirties tikrąją priežastį ir aukų skaičių, tačiau propagandos kontūzytų tautiečių skaičius jau pasiekė kritiškai pavojingas ribas. Šiame kare reikia priešintis Sistemos informaciniam terorui tiesos sakymu, nereikia degintis, rengti basakojus piketus, bereikšmius mitingus, iš kurių su malonumu juokiasi elitiniai niekšai. Informaciniame kare kiekvienas turi tapti kariu ir nebijoti sakyti tiesą, išdrįsti priešintis totalinio melo terorui, papasakoti savo išgyventą šalies istoriją ir atmesti sisteminės žiniasklaidos jėga brukamą, elito sukonstruotą Lietuvos istorijos versiją – konservatorių liberalų valdžia nuo Dievo ir viskas, ką ji daro, yra teisinga.

Laisvė yra galvoti, sakyti ir daryti tą patį. Nelaisvė yra galvoti vieną, o sakyti ir daryti tai, ką liepia valdžia.

Šaltinis: https://t.me/Pilietis_1