Rusijos socialistinės orientacijos mokslininkų kreipimasis į mokslo bendruomenę ir Baltarusijos žmones

Gerbiami draugai! Brangus broliai!

Susirūpinę įvykiais broliškoje Baltarusijoje, mes, Rusijos mokslininkai, ištikimi socializmo idėjoms, susivieniję visuomeninėje socialistinės orientacijos Rusijos mokslininkų organizacijoje (РУСО), kreipiamės į savo kolegas – mokslininkus iš Baltarusijos ir į broliškus Baltarusijos žmones.

Imperialistai niekaip negali nusiraminti dėl to, kad Baltarusija, vienintelė šalis potarybinėje erdvėje, po TSRS žlugimo išlaikė savo nepriklausomybę ir socialistines vertybes, o visas kitas buvusios socialistinės valstybės šalis JAV ir Vakarai įtempė į savo neokolonialistinę sistemą. Ši neokolonijinė sistema išsiurbia turtus iš buvusių tarybinių respublikų, naikina jų pramonę ir mažina gyventojų skaičių. Norėdami įvykdyti kontrrevoliuciją Baltarusijoje, Vakarų šalys naudoja „spalvotų maidanų“ metodus ir būdus, kurie buvo sukurti kitose šalyse.

Šį jų „darbą“ palengvina tai, kad Baltarusijos ekonomika yra mišraus pobūdžio, t. yra joje susimaišė socializmo elementai (valstybės nuosavybės dominavimas pagrindinėse gamybos priemonėse, planinės ekonominės sistemos pradmenis, paskirstymo pagal darbą principas) ir kapitalizmo elementai (privati smulki ir vidutinė gamyba, stambus finansinis kapitalas).

Tarp šių elementų vyksta kova pagal principą „kas ką“, kuri sukelia smulkiaburžuazines nuotaikas tarp gyventojų. Tai galima įveikti tik pereinant nuo mišrios ekonomikos prie socialistinės. Kaip sakė Leninas, jūs negalite eiti į priekį, neeidami link socializmo. Pagrindinė šių revoliucinių virsmų jėga gali būti tik darbininkų klasė, susivienijusi su valstiečiais, darbo inteligentija ir kitais pažangiais gyventojų sluoksniais.

Posūkis socializmo link suponuoja posūkį ir į socialistinę ideologiją. Šiandien šalyje faktiškai veikia deideologizavimo politika, kuri iš tikrųjų tarnauja tik buržuazinės ideologijos su jos individualizmo ir egoizmo, praturtėjimo ir pelno, buržuazinės laisvės ir rinkos demokratijos idealais, naudai.

Eidami į „Maidaną“ žmonės galvoja, kad pasiektas gerovės lygis išliks ir po pokyčių tik gerės. Bet tie, kurie valdo „maidaną“, turi visiškai skirtingus tikslus ir interesus – užvaldyti svetimą turtą, pašalinti konkurentus ir spręsti geopolitines užduotis.

Pasaulyje yra dvi ideologijos – socialistinė ir buržuazinė. Socialistinės ideologijos nešėjai yra komunistai, Baltarusijos komunistų partija. Jos pagrindas yra marksizmo kaip darbo išlaisvinimo iš išnaudojimo teorija su kolektyvizmo, savitarpio pagalbos, altruizmo ir visapusiško asmens vystymosi idealais. Šiuo atžvilgiu Baltarusijos mokslininkams patartina visur organizuoti marksizmo studijavimą ir propagandą, kad marksizmas taptų oficialia valstybės ideologija, kaip tai yra Kinijoje.

Revoliucinėse visuomenės pertvarkose, įskaitant marksizmo propagandą, komunistai visada užima pagrindinį vaidmenį. Pasikliavimas sveikomis visuomenės jėgomis, savo krašto patriotais, dirbančiais žmonėmis leis įtvirtinti proletariato diktatūrą šalyje kaip būtiną socializmo kūrimo sąlygą,

Viena iš pagrindinių politinės krizės respublikoje priežasčių yra palyginti žemas daugumos Baltarusijos gyventojų gerovės lygis, nepaisant to, kad per pastarąjį ketvirtį amžiaus socialistinių vertybių išsaugojimo ir praktiškai be krizių vykusios ekonomikos plėtros dėka užtikrintas gana padorus daugumos darbuotojų gyvenimo lygis. Žmonės turi pakankoma socialinę apsaugą. Baltarusijoje geresni vaistai, geresnis švietimas, nemokamas ar nebrangus būstas, maži komunaliniai mokesčiai, piliečių saugumas, ko nėra nė vienoje iš buvusių tarybinių respublikų.

Ženklus daugumos gyventojų gyvenimo lygio pagerinimas yra įmanomas tik sąmoningai dalyvaujant darbininkų, valstiečių ir inteligentijos atstovams, tam reikia sutelkti visas jėgas ir išteklius šalyje, o tai savo ruožtu reiškia gamybos pokyčius, socialinius ir ekonominius santykius, kurie suteiktų maksimalią vietą gamybos kolektyvų plėtrai, įskaitant tiesioginį visų gamybinių organizacijų gyvenimo aspektų kontrolę per darbo kolektyvų, daugiausia sudarytų iš darbuotojų, ir profesinių sąjungų, tarybas.

Artimiausiu metu būtų patartina surengti referendumą visoje šalyje, kuris būtų skirtas išryškinti Baltarusijos piliečių nuostatas dėl socialistinės santvarkos atkūrimo Baltarusijoje su visomis jos vertybėmis ir baltarusių požiūrį į Rusijos žmones ir Rusiją. Naujojoje Konstitucijoje Baltarusijos Respublika turi būti apibrėžta kaip „socialistinė valstybė“, o ne „socialinė valstybė“, kuri atstovauja buržuaziniam fetišui ir kur darbo išnaudojimo pelnai gerokai lenkia socialinės valstybės biudžeto išmokas.

Situacijos ypatumas slypi tame, kad, viena vertus, atėjo laikas nedelsiant judėti į priekį, sėdėti ant dviejų kėdžių – tarp kapitalizmo ir socializmo – reiškia tik sustiprinti krizę ir paskatinti visuotiną žlugimą; kita vertus, Rusija, nepaisant savo oligarchinės valdžios, bus priversta ginti Baltarusiją nuo išorinės invazijos ir palaikyti ją kaip vienintelį karinį forpostą prie vakarinių šalies sienų, net jei ji taps socialistine (Rusijos santykių su socialistine Kinija pavyzdys).

Geopolitikos problemos čia yra galingesnis veiksnis nei valstybės santvarkų skirtumai. Visa tai sukuria išskirtines, retas sąlygas Baltarusijos pažangai link socializmo. Šios galimybės negalima praleisti. Tai reikalauja ryžto ir drąsos, atsidavimo socializmo idealams ir konkrečios situacijos supratimo.

Istorijos vėjas pučia į socializmo bures.

(Lietuvių kalba skelbiamas sutrumpintas Kreipimasi variantas)

Visas tekstas originalo kalba: https://kprf.ru/