Pirmoji Taryba

Prieš 118 metų, 1905 m. gegužės 28 d., streikuojantys Ivanovo-Voznesensko darbininkai sukūrė Darbininkų deputatų tarybą – pirmąją Rusijos imperijoje Darbininkų deputatų Tarybą.

Taryba atsirado 1905 metais per visuotinį Ivanovo-Voznesensko darbininkų streiką, kuriame dalyvavo daugiau nei 70 tūkst. žmonių. Pagrindinis vaidmuo streike teko bolševikams.

Streiko dalyvių reikalavimai turėjo pagrinde ekonominį pobūdį. Streikuotojai reikalavo aštuonių valandų darbo dienos, atlyginimų didinimo, piniginių baudų panaikinimo, gamyklos policijos likvidavimo. Bet jau tada atsirado ir politiniai reikalavimai: žodžio, profsąjungų, spaudos ir streikų laisvė bei Steigiamojo Rusijos Seimo sušaukimas.

Gegužės 25 d. prie miesto valdžios rūmų susirinko mitingas, kuriame streikuojantis darbininkai iškėlė savo reikalavimus fabrikantams. Tačiau pastarieji atsisakė derėtis su minia ir reikalavo, kad kiekvieną įmonė išrinktu savo atstovus.

Tos pačios dienos vakare per darbininkų susirinkimą prie Talkos upės buvo nustatyta atstovavimo kvota: gamyklose, kuriose dirbo ne mažiau kaip tūkstantis darbuotojų, nuo 500 darbininkų turėjo būti renkamas vienas deputatas, o patys rinkimai vykti atviru balsavimu.

Rinkimai vyko 3 dienas ir baigėsi gegužės 27 d. Buvo išrinktas 151 deputatas, tarp jų 25 moterys. Visi jie ir įsteigė pirmąją Rusijoje Darbininkų deputatų Tarybą.

Taryba sukūrė darbininkų milicija ir išrinko liaudies teismą. Milicijai buvo pavesta palaikyti tvarką mieste ir saugoti gamyklas nuo štreikbrecherių. Valstybinė policija buvo išvaryta iš gamyklų patalpų. Darbininkų milicijos nariai buvo renkami darbininkų įmonių susirinkimuose.

Valdžia kartu su gamyklų savininkais bandė nuslopinti streiko judėjimą, iškeldama darbuotojus iš gamyklų kareivinių tipo bendrabučių, pakeldama maisto kainas. Tačiau Tarybos valdžia atidarė savo gamyklų parduotuves ir aprūpindavo streikuotojus maistu.

Taryba sukūrė streikų vadovavimo, finansinė ir maisto komisijas. Siekiant išvengti provokacijų, Tarybos prašymu buvo uždarytos visos mieste esančios alaus gamyklos.

Taip Tarybos valdžia tapo miesto darbininkų valdžios organu: vadovavo streikui, realizavo susirinkimų, žodžio, spaudos laisve, įvedė mieste revoliucinę tvarką, ėmėsi priemonių padėti streikuotojams ir jų šeimoms.

SP Infocentras