Apie bendrą žmonijos likimą/О единой судьбе человечества

Apie bendrą žmonijos likimą

Kinijoje surengta spaudos konferencija, skirta Baltajai knygai dėl bendruomenės «Bendras žmonijos likimas» paskelbimo.

***

2023 m. rugsėjo 26 d. Kinijos Liaudies Respublikos Valstybės tarybos spaudos biuras surengė spaudos konferenciją, kurioje paskelbė apie baltosios knygos „Bendruomenės kūrimas su bendru žmonijos likimu: Kinijos iniciatyvos ir veiksmai“ paskelbimą.

Baltojoje knygoje iš dalies teigiama:

Bendruomenės su bendra žmonijos ateitimi kūrimo koncepciją prieš dešimt metų pasiūlė Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.

Ši koncepcija nušviečia kelią į priekį pasauliui atsidurusiam kryžkelėje ir prisideda prie globalinių Kinijos pastangų sukurti geresnę ateitį, kuriai būdinga mūsų bendrų namų gynyba ir bendras gerovės vaisių dalijimasis.

Kuriant bendruomenę, turinčią bendrą žmonijos likimą, būtinas glaudus visų tautų, visų šalių ir kiekvieno žmogaus tarpusavio ryšys, kad mūsų planeta būtų paversta didele darnia šeima.

Dokumente raginama skatinti kurti atvirą, įtraukią, švarią ir gražią pasaulio tvarką, kuriai būdinga ilgalaikė taika, pasaulinis saugumas ir bendra gerovė, siekiant įgyvendinti visų planetos žmonių svajonę apie nuostabų pasaulį ir gyvenimą.

Per pastarąjį dešimtmetį bendruomenės, turinčios bendrą žmonijos likimą, kūrimo koncepcija buvo nuolat turtinama ir plėtojama, kasdien įsitvirtinama žmonių galvose, o praktikoje buvo daroma nuolatinė pažanga.

Dabar tarptautinėje bendruomenėje visuotinai pripažįstama, kad ši koncepcija pakilo virš egoizmo ir protekcionizmo. Ji atstoja kai kurių šalių, kurios siekia viršenybės, hegemonišką mąstymą.

Žvelgiant į ateitį, galima teigti, kad ši koncepcija neabejotinai suspindės dar ryškesne tiesos galia, toliau demonstruos savo vadovaujamą vaidmenį ir didžiulę minties galią, įveikiančią laiką ir erdvę, taip pat atvers nuostabią perspektyvą. bendram vystymuisi, ilgalaikiam stabilumui ir tvariam žmonijos klestėjimui.

Bendruomenės su bendru likimu žmonijai kūrimas yra ir naudinga vizija, ir istorinis procesas, reikalaujantis vienos kartos po kitos sunkaus darbo.

Knyga ragina visas šalis vienytis ir kartu eiti teisinga linkme, kuriant bendruomenę su bendru žmonijos likimu, kartu planuoti ir įgyvendinti praktiškai šią koncepciją , žingsnis po žingsnio dėti stiprias pastangas, nenuilstamai stengtis kiekvieną dieną, ir tada tikrai sugebėsime kartu sukurti geresnę visos žmonijos ateitį.

SP Infocentras

***

О единой судьбе человечества

В Китае состоялась пресс-конференция, посвященная публикации Белой книги о сообществе единой судьбы человечества

***

26 сентября 2023 года Пресс-канцелярия Госсовета КНР во вторник провела пресс-конференцию, посвященную публикации Белой книги под названием „Совместное строительство сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия Китая“.

В Белой книге, в частности, говорится:

Концепцию строительства сообщества единой судьбы человечества десять лет назад выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин.

Эта концепция освещает путь для движения вперед миру, который находится в поисках, находясь на распутье, и вносит вклад Китая в глобальные усилия по созданию лучшего будущего, характеризующегося совместной защитой общего дома и совместным разделением плодов процветания.

Строительство сообщества единой судьбы человечества требует тесной взаимосвязанности всех народов, всех стран и каждого человека в отдельности, чтобы постараться превратить нашу планету в большую гармоничную семью.

В документе содержится призыв к продвижению построения открытого, инклюзивного, чистого и красивого миропорядка, характеризующегося долгосрочным миром, всеобщей безопасностью и общим процветанием, чтобы реализовать мечту народов всех стран планеты о прекрасной жизни.

В течение последнего десятилетия концепция строительства сообщества единой судьбы человечества неуклонно обогащалась и развивалась, день ото дня укореняясь в сознании людей, а в ее практическом внедрении был достигнут устойчивый прогресс.

В настоящее время в международном сообществе общепризнанно, что эта концепция возвысилась над эгоизмом и протекционизмом. Вместо этого, отражая представление Китая о направлении человеческого развития, она противостоит гегемонистскому мышлению некоторых стран, которые стремятся к превосходству.

Устремляя взор в будущее, хочется отметить, что эта концепция обязательно засияет еще более яркой силой истины, еще больше проявит свою ведущую роль и великую силу мысли, преодолевающую время и пространство, а также откроет прекрасную перспективу общего развития, долгосрочной стабильности и устойчивого процветания для человеческого общества.

Строительство сообщества единой судьбы человечества – это одновременно благотворное видение и исторический процесс, требующий напряженной работы одного поколения за другим.

В книге содержится призыв ко всем странам объединиться и совместно двигаться в правильном направлении строительства сообщества единой судьбы человечества, вместе планировать и реализовывать на практике, капля по капле твердо прилагать усилия, изо дня в день неустанно бороться и тогда мы точно сможем сообща создать лучшее будущее для всего человечества.

Инфоцентр СП