Algirdas Paleckis: Sutikčiau pasėdėti dar dešimtmetį – bet su vieną sąlyga…/Альгирдас Палецкис: Согласился бы на новый срок, но с одним условием …

Peticija «Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis/Петиция «За право знать, в чём же провинился Альгирдас Палецкис»

***

Sutikčiau pasėdėti dar dešimtmetį – bet su sąlyga

Rašydamas šias eilutes, esu suinteresuotas – ir to neslepiu. Kas norėtų atsidurti kalėjime dar 9 metams? Tiek pareikalavo prokurorė neseniai vykusiame teisme. Tačiau yra ir žymiai didesnis – viešasis interesas.

Interesas praskleisti slaptumo uždangą, kurią nuleido prokuratūra. Sužinoti daugiau apie mano bylą. Ką gi tokio tas A. Paleckis prišnipinėjo? Žmonės nori viešumo, faktų. Žiniasklaida daugybę kartų platino prokuratūros versiją. Gal ji galėtų išklausyti ir manęs?

Prokuratūra nuo pat teismo pradžios reikalavo slaptų teismo posėdžių. Teismas tik iš dalies tenkino šį reikalavimą. Kita vertus, prokuratūra pati oficialiai pripažino, kad mano byloje nėra valstybės paslapčių. Jokių. Tai kam tada tas slaptumas? Kur čia šuo pakastas?

Kad suprastume prokuratūros slapukavimo priežastis, grįžkime į 2018-ųjų gruodžio 19-ąją. Tądien Lietuvą sudrebino žinia: šalį apraizgė Rusijos šnipų tinklas! Žinią paskelbė iškart trijų jėgos struktūrų – prokuratūros, VSD ir policijos – vadovai. Bendroje spaudos konferencijoje. Ar dažnai, beje, tenka tokias matyti? Tikrai ne. Taigi, norėta paskelbti žinią neeilinę, žinią ypatingą.

Vadovai kalbėjo apie rastus įkalčius. Apie kilusią visiems grėsmę. Ir apie  mane šnipų tinklo epicentre. Nebaigę bylos tyrimo, pačioje jo pradžioje šie vadovai kažkokiu mistiniu būdu jau žinojo, kad aš – šnipas. Ir viešai tai įvardijo. Šitaip pažeisdami nekaltumo prezumpciją.

Netrukus prokuratūra papildė kaltinimą – esą surinkau ir perdaviau Rusijai duomenis apie Sausio 13-osios bylą tyrusius Lietuvos pareigūnus. Ir surinkau informaciją apie Lietuvoje kalinčio Rusijos kariškio Jurijaus Melio sveikatą. Maža to, aš dar planavau pagrobti įkaitą – žinomą politiką, dabar apžvalgininką Audrių Butkevičių… Viešai man įsmeigtą šnipo ir teroristo etiketę po platųjį pasaulį išnešiojo dalis žiniasklaidos.

528 paroms, t. y. pusantrų metų užrakintas izoliatoriaus vienutėje, it vienuolis bendraudamas tik su knygomis ir rašydamas savąją (netrukus publikuosiu), aš vis laukiau – kada gi man pateiks žadėtus įkalčius? O būtent: mano prišnipinėtus konkrečius duomenis apie minėtus asmenis. Kur jie?

Galop man pateikė tokį galutinį kaltinimą: aš šnipinėjau pagal… nenustatyto Rusijos žvalgybininko užduotis. Aš… planavau surinkti minėtus duomenis. Ir pavedžiau juos surinkti… nenustatytam asmeniui. 

Gal, sakau, verta jau Baudžiamąjį kodeksą papildyti nauju straipsniu – „Ketinimas šnipinėti pagal nenustatyto žvalgybininko užduotis“? Bausmė – kaip už šnipinėjimą: nuo 3 iki 15 metų, vidurkis – 9 metai.

Tada ėmiau laukti konkrečių žinių apie minėtą Rusijos šnipų tinklą. Ilgai laukiau. Iki dabar laukiu. O gal jūs ką girdėjote? Policija padarė kratas pas tuziną mano draugų. Įtardama juos esant tinklo nariais. Bet įkalčių irgi nerado – kitaip gi būtų juos paviešinusi. Juk taip?

Tiesa, be manęs atsirado dar vienas tinklo tinklininkas. Kuris net prisipažino šnipinėjęs. Tai vilnietis Deimantas Bertauskas. Už tokį jo prisipažinimą prokurorė aname posėdyje prašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės. 

Bet štai koks kriukis: byloje radau dokumentą, kad 2018 m. spalio 10 d. policija sučiupo šį žmogų atsisiunčiant internetu vaikų pornografines nuotraukas… O už tai į kalėjimą sodina iki ketverių metų pagal 309-tą Baudžiamojo kodekso straipsnį. Nenorėjo žmogus kalėjiman, aš jį suprantu.

Todėl ir ėmė mane apkalbinėti. Ir su saugumiečiais bei prokurorais slapta  bendradarbiauti. Šito jis net neslėpė teisme. Tai liudija ir kiti bylos dokumentai.

Dabar, manau, aiškėja, kodėl prokuratūra prašė slaptų teismo posėdžių. Ir kodėl ji pareikalavo grąžinti mane kalėjiman dar 9 metams. Tuomet juk visi galai būtų sukišti į vandenį. Tik šitaip prokuratūra galėtų pateisinti aną mano kalinimą pusantrų metų dar iki teismo. Juk A. Paleckis kaltas – tai ko dar norite? Kokius čia dar klausimus keliate?

Bet vienas klausimėlis tebetvyro ir tvyros. Paprastutis. Baudžiamasis kodeksas, kaip žinia, kartais laikomas rašymo stiliaus etalonu. Nes jis tikslus ir lakoniškas. 119-tas jo straipsnis būtent toks ir yra: šnipinėjo tas, kas rinko duomenis užsienio žvalgybai. Kertinis žodis čia – „rinko“.

Bet prokuratūra taip niekam ir nepateikė, ką gi aš pririnkau apie minėtus Sausio įvykių bylą tyrusius pareigūnus, arba apie kalinį J. Melį. Gal, sakau, kurio nors prokuroro namų adresą iššnipinėjau? Ar bent jau mobiliojo telefono numerį? Ar kokią J. Melio ligą diagnozavau?

Bet ne: jokių mano surinktų duomenų apie tai prokuratūra niekam nepateikė. 

Matyt, ji mano, kas su manimi nėra ko terliotis, pakaks abstraktaus kaltinimo. Tačiau gal vis tik visuomenė turi teisę žinoti, už ką siekiama dešimtmečiui įkalinti jos bendrapilietį?

Algirdas Paleckis

***

Согласился бы на новый срок, но с одним условием но с условием…

Когда пишу эти строки, то не скрываю, что я являюсь заинтересованным лицом. Кто по доброй воле захочет сесть в тюрьму еще на 9 лет? Именно такого наказания потребовала для меня прокурор на недавнем судебном процессе.

Однако в этом деле имеется и более значительный – общественный интерес. Интерес раздвинуть занавес секретности, который опустила на всю эту историю прокуратура. Люди хотят знать больше о моем случае. Чего такого «нашпионил» этот А. Палецкис? Какие имеются факты? Средства массовой информации многократно распространяли версию прокуратуры. Может они удосужатся выслушать и меня?

Прокуратура с самого начала процесса требовала проведения тайных судебных заседаний. Суд лишь частично удовлетворил это требование. С другой стороны, сама прокуратура официально признала, что в моем деле нет никаких государственных секретов. Никаких! Тогда к чему эта таинственность? Где здесь «зарыта собака»?

Чтобы понять причины таких «таинственных» обвинений, вернемся к 19 декабря 2018 года. В тот день Литву потрясла новость: в стране действует сеть российских шпионов! Об этом одновременно сообщили руководители трех силовых структур – прокуратуры, ДГБ и полиции. На совместной пресс-конференции. Кстати, часто ли вы такое видели? Точно нет. Итак, сообщение было необычным, сообщение было особенным. Руководители силовиков рассказали о найденных уликах. Об угрозе, которая нависла над всеми добропорядочными гражданами. И обо мне в эпицентре шпионской сети.

Ещё не начав расследование, в самом его начале эти деятели каким то мистическим образом уже знали, что я — шпион. И публично это озвучили. Тем самым нарушив презумпцию невиновности.

Вскоре прокуратура дополнила обвинение тем, что я, якобы, собрал и передал России данные о литовских должностных лицах, расследовавших дело 13 января. Так же я, по версии прокуратуры, собрал информацию о состоянии здоровья Юрия Меля, пребывающего в заключении в литовской тюрьме. Мало того, я ещё, якобы, планировал захватить заложника — известного политика, ныне обозревателя Аудрюса Буткявичюса. Наклеенный на меня шпионский и террористический ярлык был широко разнесён по миру некоторыми СМИ.

На 528 суток, т.е. на полтора года запертый в камере-одиночке, словно какой монах общаясь лишь с книгами и пишущий свою (в скором времени опубликую), я всё время ждал — когда же мне предъявят обещанные улики. А имено: «нашпионенные» мной конкретные данные о конкретных лицах. Где эти данные?

В конце концов мне предъявили такое заключительное обвинение: я шпионил по заданию … не установленного российского разведчика. Я…планировал собрать поименованные выше данные. И поручил их сбор … не установленному лицу.

Может, думаю, уже пора дополнить Уголовный Кодекс новой статьёй — «Намерение шпионить по заданию не установленного разведчика». Наказание — как за реальный шпионаж: от 3 до 15 лет лишения свободы, в среднем — 9 лет.

Затем я начал ждать конкретных доказательств о «сети российских шпионов». Долго ждал. До сих пор жду. Может вы что-нибудь слышали? Полиция провела обыски у дюжины моих друзей. Подозревая в них участников пресловутой «шпионской сети». Но доказательств так и не нашли. В противном случае уже давно бы представили обществу. Ведь наверняка?!

Правда, помимо меня обнаружился всё-таки ещё один «сетевик» из этой «сети». Он даже признался, что шпионил. Это житель Вильнюса Деймантас Бертаускас. За такое его признание прокурор на прошлом судебном заседании попросила суд освободить его от уголовной ответственности.

Однако вот какая получается загогулина: в своём деле я обнаружил документ о том, что 10 октября 2018 года полиция задержала этого человека за скачивание из интернета детской порнографии… По статье 309 -ой УК Литовской республики за подобное деяние грозит тюремное заключение сроком до 4 лет. Не хотел человек в тюрьму, я его понимаю.

Поэтому и начал меня оговаривать. И тайно сотрудничать со спецслужбистами и прокуратурой. На судебных заседаниях он этого даже и не скрывал. Обо всём этом свидетельствуют и другие документы «шпионского» дела.

Теперь, полагаю, становится ясно, почему прокуратура просила тайных судебных заседаний. И почему она потребовала вернуть меня в тюрьму на 9 лет. В этом случае, как говориться, все концы в воду. Только так прокуратора может как-то «оправдать» моё прошлое полуторагодичное тюремное заключение ещё до всякого суда. Палецкис ведь виновен — чего ещё хотите? Какие ещё могут быть вопросы?

Но один вопрос был и будет. Простенький вопрос. Уголовный Кодекс, как известно, иногда рассматривается как эталон письменного стиля. Поскольку он точен и лаконичен. Его 119 – ая статья таковой и является: шпионажем занимался тот, кто собирал данные для иностранной разведки. Здесь ключевое слово – «собирал».

Но прокуратура так никому и не представила, что же я «насобирал» о должностных лицах, расследовавших дело о событиях 13 января или о заключённом Ю. Меле. Может «прошпионил» домашний адрес какого-нибудь прокурора? Или на худой конец номер мобильного телефона? Или у Ю. Меля диагностировал какую-либо болезнь?

Однако нет: никаких собранных мною данных прокуратура никому не предъявила.

Очевидно она полагает, что со мной нечего возиться, достаточно абстрактных обвинений. Но может всё-таки общество имеет право знать, за что хотят посадить на десятилетие в тюрьму его гражданина?

Альгирдас Палецкис

***

Peticija «Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis

Brangūs draugai, vienminčiai!

Visus Jus KVIEČIU PASIRAŠYTI PETICIJĄ už režimo persekiojamą patriotą – ALGIRDĄ PALECKĮ!

https://www.peticijos.lt/…/uz-teise-zinoti-kuo-gi…/

Šiandien Paleckį prokurorai kaltina tariamu „šnipinėjimu“ Rusijos naudai ir reikalauja 9 metams pasiųsti jį už grotų. Tačiau nei įkalčių, nei netgi konkrečių pavyzdžių, kuo turėjusi pasireikšti jo, kaip „šnipo“, veikla, Paleckio kaltintojai nepateikia. Ir todėl MES REIKALAUJAME prokurorų galų gale atsakyti – kokius gi duomenis A. Paleckis pateikė užsienio žvalgyboms?

Į jį neatsakydami, prokurorai tiktai galutinai patvirtins, kad čia turime ne „šnipinėjimo“, o VSD teikimu SUFABRIKUOTĄ POLITINĘ BYLĄ, kurios tikslas – ne tik susidoroti su konkrečiu žmogumi, bet ir prigąsdinti kitus potencialius disidentus. Šiame kontekste, susiklosčius reikiamoms aplinkybėms, A. Paleckio vietoje gali atsidurti KIEKVIENAS IR BET KURIS IŠ JŪSŲ.

Mes dabar turime unikalią progą pagaliau sustabdyti jau daugybę likimų sulaužiusią prokuratūros savivalę! Ir todėl kreipiuosi į visus, visus tautiečius ir piliečius, visus sąmoningus, geros valios žmones – be partijų, politinių ar religinių pažiūrų skirtumo – nepatingėkite, nepabijokite ir pasirašykite šią peticiją!

Pasirašykime ir dalinkimės!

Paleckio likimas – ne tik mūsų sąžinės, bet ir bendražmogiškų, demokratinių laisvių bei teisių klausimas!

Reikalaukime tiesos!

Laisvę Algirdui Paleckiui!

Kristoferis Voiška, 2021-06-02