Vincui Mickevičiui – Kapsukui – 140 (Video)

Prieš 140 metų balandžio 7 d. Būdviečiuose, Pajevonio valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje gimė žinomas Lietuvos ir tarptautinio komunistinio judėjimo veikėjas, varpininkas, revoliucionierius, publicistas Vincas Mickevičius – Kapsukas (1880 – 1935).


Apie jį Antanas Sniečkus rašė: „Narsus kovotojas prieš carizmą, prieš dvarininkų, fabrikantų ir buožių priespaudą, aktyvus Rusijos 1905—1907 m. revoliucijos ir Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos dalyvis, Įžymus Lietuvos darbo žmonių vadovas 1918— 1919 m. kovoje už Tarybų valdžią Lietuvoje, Vincas Kapsukas iki pat savo gyvenimo pabaigos buvo vienas iš organizatorių ir žymiausių vadovų Lietuvos Komunistų partijos, kuri sunkiais buržuazijos diktatūros metais didvyriškai vadovavo Lietuvos darbininkų klasės ir visų darbo žmonių kovai už išsivadavimą iš kapitalizmo jungo, už Tarybų valdžią Lietuvoje“.


Trumpas dokumentinis filmas duoda bendrą jo gyvenimo bei veiklos apžvalgą.


SP Infocentras