Suomijos komunistų suvažiavimas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dėl koronaviruso pandemijos sukeltų vėlavimų Suomijos Komunistų darbo partija „Už taiką ir socializmą“ 2021 m. spalio 16–17 d. Helsinkyje surengė 24-ąjį partijos suvažiavimą.

Suvažiavimo delegatai išklausė ir aptarė Centro Komiteto ataskaitą, priėmė politinius dokumentus ir išrinko naują partijos CK. Partijos suvažiavimas priėmė tris programas ir 3 pareiškimus.

Programos: 1) KDP politinė programa; 2) Savivaldos programa; 3) Aplinkosaugos programa.

Pareiškimai:

– Toliau nuo buržuazinės politikos – už darbininkų klasės galią, užtikrinančią pragyvenimą ir taiką.

– Ramybė ir pasiturintis gyvenimas darbininkiškose rajonuose yra besąlyginė darbuotojų teisė.

– KDP reikalauja Suomijos valstybinės televisijos bendrovč atsiskirti nuo militaristinės propogandos.

Partijos suvažiavime buvo išrinktas naujas Centro komitetas iš 16 narių ir 6 kandidatai į narius.

Centrinis Komitetas išrinko:

pirmininką Hanna Tuominen,

generalinį sekretorių Tomi Mäkinen,

pirmininko pavaduotojus Hannu Harju ir Kaisą Laine.

Partijos suvažiavimas išrinko Rauno Lintunen laikraščio „Työkansan Sanomat“ (Darbininkų laikraščio) vyriausiuoju redaktoriumi.

Į politinį partijos komitetą išrinkti:

Hanna Tuominen (vadybininkė)

Tomi Mäkinen (darbininkas)

Hannu Harju (elektrikas)

Kaisa Lainės (gydytoja)

Rauno Lintunenas (verslininkas)

Anneli Pennanen (socialinė darbuotoja)

Sebastianas Killonenas (mašinistas)

SP Infocentras