Sudrebinusiai pasaulį revoliucijai – 104

Lapkričio 7 d., sueina 104 metai nuo Didžiosios Spalio socialistinės revoliucija Rusijoje pergalės. Šis socialinis lūžis pakeitė ne tik buvusios Rusijos imperijos tautų, bet ir viso pasaulio istorija.

Spalio revoliucija – epochinės reikšmės įvykis, pradėjęs pirmąją socialistinių revoliucijų bangą, nuvertęs ligi tol viešpatavusias išnaudotojų klases ir sukūręs naujo tipo valstybę, paremtą visuomenine gamybos priemonių nuosavybe ir darbo žmonių valdžia.

Spalio revoliucijos idėjų veikiami, ir Lietuvos darbo žmonės 1918 m. pakilo į kovą ne tik su anuometiniais okupantais vokiečiais, bet ir vietine buržuazija, už Tarybų valdžią ir gruodžio mėnesį suformavo Lietuvos laikinąją revoliucinę darbininkų ir valstiečių vyriausybę.

Tarybinėje visuomenėje pirmiausiai V. Lenino genijaus dėka bei marksizmo teorijos pagrindu buvo sukurtas naujas socialinės ekonomikos modelis ir naujos liaudiškos kultūros sistema. Šioje visuomenėje buvo realizuota formacinių ir civilizacinių inovacijų visuma, kuri parodė žmonijai realią alternatyvą išnaudojimui ir savižudiškai kapitalistinio vystymosi tendencijai.

Dauguma TSRS piliečių, tame tarpe ir Lietuvos Tarybinės Socialistinės Respublikos gyventojai, turėjo tvirtas socialines garantijas, naudojosi nemokomomis švietimo ir medicinos paslaugomis, mokėjo minimalius komunalinius mokesčius. Tarybų Sąjunga per istoriškai trumpą laikotarpį įvykdė šalies industrializavimą, žemės ūkio kolektyvizavimą bei neregėtą kultūrinę revoliuciją, ji sutriuškino fašizmą II – ajame pasauliniame kare ir pirmoji pasaulyje pasiuntė žmogų į kosmosą.

Ekonominis ir kultūrinis Tarybų šalies proveržis išvedė į istorijos avansceną ne tik plačias liaudiškas mases, kurios iki tol buvo tik istorijos malkomis, bet ir naujas promėtėjiško tipo asmenybes įvairiose visuomeninio gyvenimo sferose: gamyboje, politikoje, moksle, mene, pedagogikoje, filosofijoje, psichologijoje ir daugelyje kitų sričių, kurios paveikė visą pasaulio kultūros raidą.

TSRS ir socialistinio pasaulio žlugimas, deja, atgaivino atvirkštines tendencijas. Ir dabar galima stebėti kapitalo revanšą bei naują darbo žmonių teisų suvaržymą, dvasinio – kultūrinio žmonių degradavimo, pasaulinės sumaišties didėjimo, militarizmo psichozės klestėjimo bei demokratijos ir tarptautinių santykių eižėjimo tendencijas. Globalinis kapitalizmas šiandien tapo egzistencine problema visai žmonijai.

Minėdami Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos metines prisiminkime jos idėjas, kurios pasiekė atokiausias ir tamsiausias pasaulio vietoves. Istorinė šių idėjų tiesa ir šviesa iki šiolei veikia daugumos žmonių širdis ir protus.

Socialistų partija