SP pozicija dėl 2019 m. kovo 3. d savivadybių tarybų rinkimų

Socialistų partijos Valdyba , išklausius iš įvairių Lietuvos vietovių SP narių ir rėmėjų nuomones bei apsvarsčius rinkiminės kompanijos eigą ir dalyvaujančių juose politinių partijų ir visuomeninių komitetų nuostatas, nutarė:


– kviesti socialistus ir jų šalininkus aktyviai dalyvauti 2019 metų kovo 3 dienos savivaldybių tarybų rinkimuose bei balsuoti už tos sąrašus ir kandidatus, kurie pasisako už socialinį teisingumą ir socialiai orientuoto miesto ar vietoves bei jų infrastruktūros plėtrą, gyventojų ir jų bendruomenių dalyvavimą valdyme, smulkaus verslo palaikymą, naujų darbo vietų sukūrimą, komunalinių paslaugų atpiginimą bei tinkamą gyvenvietes priežiūrą.


– jeigu konkrečioje vietovėje tokių sąrašų ir kandidatų nėra – išbraukti visus sąrašus.


SocialistųPartijos Valdyba

2019-02-23