Socializmo teorijos skirtumai XX ir XXI amžių pradžioje/Различия в теории социализма начала ХХ и ХХI столетий

Šiandien mes turime teisę kalbėti ne tik ir ne tiek apie klasės ar visuomenės brandą socializmui, bet, priešingai, apie socializmo brandą visuomenei/ Cегодня мы праве говорить не только и даже не столько о зрелости класса или общества для социализма, сколько, наоборот, о зрелости социализма для общества.

***

Socializmo teorijos skirtumai XX ir XXI amžių pradžioje

Socializmo suvokimas XX amžiaus pradžioje

1. Proletariatas valdžią perima revoliucinės situacijos salygomis, prireikus panaudojant ginkluotą sukilimą.

2. Stambios pramoninės ir žemės nuosavybės suvalstybinimas (nacionalizavimas).

3. Buržuazijos ir svyruojančių sluoksnių pasipriešinimo malšinimo priemonių taikymas, prireikus įskaitant ir terorą.

4. Organizacijų, skirtų planuojamam centralizuotam ekonomikos valdymui, sukūrimas pasitelkiant darbuotojų organizacijas (profesines sąjungas ir kt.).

5. Perėjimas prie stambaus masto kooperatyvinės žemės ūkio gamybos skatinimo ir kūrimo.

6. Naudojimas priemonių raštingumui, taip pat pradinio ir vidurinio išsilavinimo prieinamumui užtikrinti.

7. Proletariato diktatūros vykdymas visoje politinėje sferoje, prireikus uždraudžiant opozicines partijas ir jų organus.

Socializmo suvokimas XXI amžiaus pradžioje

1. Valdžios perėmimas vyksta remiantis aiškiai išreikšta daugumos darbuotojų valia.

2. Reikalui esant, valstybės nuosavybės objektų komplekso išplėtimas natūralių monopolijų šakose ir daugybėje kitų.

3.1. Imtis priemonių tam, kad patraukti ekonominių padalinių vadovus ir jėgos struktūrų darbuotojus į darbo žmonių pusę.

3.2. Darbuotojų socialinės padėties gerinimas, pajamų diferenciacijos mažinimas ir kt. išlaikant nuolatinę darbo žmonių paramą.

4. Valstybinio ekonomikos reguliavimo stiprinimas darbo žmonių labui. Darbuotojų ir jų organizacijų teisių išplėtimas vyriausybės valdyme visais lygmenimis.

5. Užtikrinti būtiną valstybės paramą visiems žemės ūkio gamintojams ir kaimo plėtrai.

6. Plėsti darbuotojų galimybes gauti nemokamą vidurinį ir aukštesnįjį išsilavinimą.

7. Darbo žmonių prioriteto įgyvendinimas politinėje srityje teisinėmis priemonėmis, užtikrinant valstybės kontrolę žiniasklaidos srityje.

Kas iš viso to seka? Ekonomikos brandos ir gamybinių jėgų išsivystymo lygio pakanka judėjimui link socializmo išsivysčiusiose ir vidutiniškai išsivysčiusiose šalyse. Todėl nėra objektyvaus poreikio laukti jų dar aukštesnio išsivystymo lygio kovojant už taikų valdžios perėjimą į dirbančių žmonių rankas.

Kalbant apie subjektyvias sąlygas, tai yra darbuotojų brandą tokiam judėjimui, jų išsilavinimo lygis taip pat yra pakankamas. Kitas dalykas yra jų pačių interesų suvokimas ir pasirengimas kovoti už socializmą. Tam reikalinga aktyvesnė kairiųjų jėgų kova, kad būtų pakeisti darbo žmonių požiūriai. Pastarieji reikšmingai pasikeitė tarp daugelio dirbančių žmonių sluoksnių, nepritariančių socializmui, kurį įtakojo socializmo idėjų krizė buvusioje SSRS ir daugelyje kitų Rytų Europos šalių.

Šį pralaimėjimą, reikia pripažinti, daugiausia lėmė tikrieji „realaus socializmo“ trūkumai, įskaitant to meto dogmatinę socializmo viziją teorijoje, dogmatinis nesugebėjimas atsisakyti utopinių šios vizijos komponentų ir tinkamai pakeisti teoriją ir praktiką.

Todėl šiandien mes turime teisę kalbėti ne tik ir ne tiek apie klasės ar visuomenės brandą socializmui, bet, priešingai, apie socializmo brandą visuomenei, reiškiantį socializmo teorijos ir įvaizdžio brandą, aiškų vaizdą apie jo pranašumus dirbantiems žmonėms ir socialinei plėtrai.

Šiandien, perfrazuojant Majakovskį, užduotis yra „priversti didingą žodį socializmas vėl sužibėti“. Sprendžiant šią užduotį, svarbu ir teorinis, ir propagandinis, ir kasdienis politinis darbas.

D. Epšteinas

Sankt-Peterburgas

***

Различия в теории социализма начала ХХ и ХХI столетий

Социализм в понимании начала ХХ века

1. Взятие власти пролетариатом происходит в условиях революционной ситуации с применением, если необходимо, вооружённого востания.

2. Проведение экспроприации (национализации) крупной промышленной и земельной собственности.

3. Применение мер к подавлению сопротивления буржуазии и колеблюющихся слоёв, в т.ч., при необходимости с помощью террора.

4. Создание органов планомерного централизованого директивного управления экономикой с помощью организаций трудящихся (профсоюзов и др.).

5. Преход к пропаганде и созданию крупного кооперированого производства в сельском хозяйстве.

6. Принятие мер по обеспечению грамотности, а так же доступности начального и среднего образования.

7. Проведение диктатуры пролетиариата во всей политической сфере, применение при необходимости запрета оппозиционных партий и их оорганов.

Социализм в понимании начала ХХI века

1. Приход к власти происходит на основе ясно выраженной воли большинства трудищихся.

2. При необходимости расширение комплекса объектов государственной собственности в отраслях естественных монополий и ряде других.

3.1. Принятие мер по привлечению на сторону трудящихся руководителей и работников силовых блоков.

3.2. Принятие мер по улучшению положения трудящихся, снижению дифференциации в доходах и т.д. для сохранения поддержки трудящихся.

4. Усиление государственного регулирования экономики в интересах трудящихся. Расширение прав трудящихся и их организаций в управлении государством на всех уровнях.

5. Гарантирование необходимой государственной поддержки всем сельхозпроизводителям и развитию сельской местности.

6. Расширение доступа трудящимся к бесплатному среднему и высшему образованию.

7. Проведение принципа приоритета трудящихся в политической сфере легальными мерами, обеспечив контроль государства за СМИ.

Что же следует из изложенного? Зрелость экономики и уровень развития производительных сил достаточны для движения к социализму в развитых и среднеразвитых странах. Поэтому нет объективной необходимости дожидаться их еще более высокого уровня развития для борьбы за мирный переход власти к трудящимся.

Что касается субъективных условий, то есть зрелости трудящихся для такого движения, то уровень их образованности также достаточен. Иное дело – осознание ими собственных интересов и готовность бороться за социализм. Для этого необходима более активная борьба левых сил за изменение взглядов трудящихся. Эти взгляды существенно изменились у многих слоев трудящихся не в пользу социализма под влиянием поражения идей социализма в СССР и ряде других стран Восточной Европы.

Это поражение, надо признать, во многом произошло вследствие реальных недостатков «реального социализма», в том числе и его догматического видения социализма в теории в тот период, догматической неспособности отказаться от утопических составляющих этого видения и пойти на соответствующие изменения в теории и на практике.

Поэтому сегодня мы праве говорить не только и даже не столько о зрелости класса или общества для социализма, сколько, наоборот, о зрелости социализма для общества, имея в виду зрелость теории и образа социализма, ясную картину его преимуществ для трудящихся и для общественного развития.

Сегодня стоит задача, перефразируя Маяковского, «сиять заставить заново величественное слово социализм». Для решения этой задачи важны и теоретическая работа, и работа пропагандистская, и текущая политическая работа.

Д. Эпштейн

Санкт-Петербург