Mirė Juozas Kuolelis

Vilniuje 2017 m. rugsėjo 21 dieną mirė 88 metus einantis, LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas, buvęs LKP CK propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjas, Tarybinės Lietuvos valstybinio televizijos ir radijo komiteto pirmininkas Juozas Kuolelis.
Juozas Kuolelis gimė 1930 m. rugpjūčio 1 d. Gervelėse (Ignalinos raj.). 1954 metais baigęs Vilniaus universitetą, dirbo spaudoje, o vėliau ideologinį darbą įvairiose Lietuvos Komunistų partijos struktūrose ir lygiose. 
1999 m. Vilniaus apygardos teismo jis buvo nuteistas 6 metams laisvės atėmimo bausme sausio 13 byloje ir kalėjo griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Apkaltintas jis buvo visiškai nepagrįstai, nes per sausio įvykius (1990 metų gruodį ir kitų metų beveik pusę sausio) jo net nebuvo Lietuvoje. 
Politizuotą teisminę sausio 13 įvykių bylą, per kurią buvo nuteisti ir ilgam įkalinti jis pats ir jo partiniai bendražygiai M.Burokevičius bei J.Jermalavičius, J.Kuolelis aprašė garsiame savo kūrinyje „Pro kalėjimo grotas“ (Vilnius, Gairės, 2010). 
Paskutinėje savo knygoje „Gyvenimas post factum“ (Vilnius, Politika, 2017), kuri pasirodė prieš pat jo mirtį, jis parašė: “Man nebūtų tiek apmaudu, kad teismai būtų taip kaltinimus ir suformulavę – už komunistines pažiūras, už įsitikinimus“. 
Juozas Kuolelis visą savo gyvenimą buvo idėjinis komunistas, socialistinės Lietuvos patriotas, nuoširdus, tvirtas ir principingas žmogus, kuris per visus dabartinius parsidavėliškus ir veidmainiškus laikus neišdavė savo įsitikinimų. 
Socialistinis Liaudies Frontas reiškia gilią užuojautą velionio giminėms bei visiems artimiesiems.
 
SLF (m)