Laisvę politiniams kaliniams! Свободу политическим заключённым!

Rugpjūčio 9 d. įvairiose šalyse startavo tarptautinė solidarumo su politiniais Baltijos valstybių kaliniais savaitė. Solidarumo piketuose prie Lietuvos ambasadų ir kitose protestiniuose renginiuose dalyvavo ir dalyvaus aktyvistai Londone, Kišiniove, Rygoje, Taline, Vilniuje, Kijeve, Minske, Maksvoje, Tbilisyje, Kaliningrade ir kitur. Vilniuje piketas vyko prie Lietuvos prezidento rezidencijos.

***

Tarptautinės solidarumo akcijos „Laisvę Algirdui Paleckiui, Aleksėjui Greičiui ir Sergejui Seredenko!“

REZOLIUCIJA

2021-08-09

Rytų Europoje 30 metų siaučia agresyvus virusas – rusofobija. Jis pažeidžia žmogaus smegenis ir širdį. Ilgainiui pas ligonį šie du organai išnyksta, bet organizmas prisitaiko ir gyvena be jų. Pacientams periodiškai kyla karštis, dusina neapykantos dusulys, kitokios nuomonės baimė. Pažeidžiamiausios visuomenės grupės – politikų, valdininkų bei žiniasklaidos „elitas“. Bet daugiausia reanimacinių palatų įkurta generalinės prokuratūros bei valstybės saugumo departamento pastatuose.

Pastaraisiais metais regione pandemija paūmėjo. Nes plinta Baltijos šalių laboratorijose pagaminta ypač agresyvi viruso atmaina – „šnipų“ gaudymo manija. Besmegeniai ir beširdžiai ligoniai puola areštuoti sveikuosius. Jie pūdomi kalėjimuose dar iki teismo. Teismams daromas atviras politinis spaudimas nuteisti juos. Visa sveikųjų „kaltė“ yra ta, kad jie – sveiki.

Ypač daug sergančiųjų šia manija – Lietuvos generalinėje prokuratūroje. Ji kone kasmet inicijuoja parodomuosius procesus. Dabar vyksta Algirdo Paleckio ir Aleksiejaus Greičio procesai. Estijoje – Sergejaus Seredenko procesas. Tai žinomi, drąsūs visuomenės veikėjai, kovoję su rusofobijos virusu. Laimei, jų imunitetas stiprus, ir padaryti iš jų ligonius nepavyksta bei nepavyks. Nepavyks apgauti ir tarptautinės bendruomenės, bandant nuteisti minėtus patriotus už „nenustatyto Rusijos žvalgybininko nenustatytos užduoties vykdymą“. (Tai pačios prokuratūros formuluotė.)

Tačiau ypač užkrėstas patalpas – Baltijos šalis – privalome periodiškai vėdinti. Nes virusas ypatingai bijo gaivaus viešumo vėjo. Tarptautinio viešumo gūsio. Todėl pradedame tarptautinio viešumo kampaniją.

Laisvę Lietuvos politiniams kaliniams Algirdui Paleckiui ir Aleksėjui Greičiui!

Stop raganų medžioklei Baltijos šalyse!

Šalin użsakomuosius prokurorus!

Baikit persekiot už pažiūras!

Mes netylėsime. Ši tarptautinio solidarumo akcija bus tęstinė ir papildoma kitomis priemonėmis.

Tarptautinės solidarumo akcijos „Laisvę Algirdui Paleckiui, Aleksėjui Greičiui ir Sergejui Seredenko!“ dalyviai.

Vilnius

(Akcijai pasibaigus rezoliucija buvo įteikta prezidentūros kanceliarijai)
***

9 августа, во многих странах стартовала неделя международной акции солидарности с политическими узниками в Прибалтике. В Лондоне, Кишинёве. Москве, Риге, Вильнюсе, Таллинне, Киеве, Минске, Тбилиси, Калининграде и других городах прошли и пройдут пикеты и другие мероприятия протеста и солидарности. В Вильнюсе пикет с требованием свободы Альгирдасу Палецкису и Алексею Грейчюсу прошел у резиденции президента Литвы.

***

Международная акция солидарности

«Свободу Альгирдасу Палецкису, Алексею Грейчюсу и Сергею Середенко»

РЕЗОЛЮЦИЯ

2021-08-09

На просторах Восточной Европы уже 30 лет свирепствует агрессивный вирус — русофобия. Он разрушает мозг и сердце человека. В дальнейшем эти два органа у заразившихся этим вирусом отмирают, но организм приспосабливается и продолжает существовать без них. У пациентов периодически поднимается температура, их душит жар ненависти, страх инакомыслия. Наиболее уязвимые перед этим вирусом группы – политики, чиновники и пропагандистская «элита». Однако большинство реанимационных палат оборудовано в помещениях генеральной прокуратуры и департамента госбезопасности.

На сегодняшний день пандемия в регионе обострилась. Поскольку распространяется произведённый в лабораториях стран Балтии весьма агрессивный штамм вируса — шпиономания. Безмозглые и бессердечные заражённые этим штаммом больные набрасываются и арестовывают здоровых людей. Их гноят в тюрьмах ещё до всякого суда. В дальнейшем на суды оказывается откровенное политическое давление с тем, что бы осудить арестантов. Вся вина этих здоровых людей заключается в том, что они здоровы…

Особенно много больных подобной манией чиновников в генеральной прокуратуре Литвы. Она почти ежегодно инициирует показательные процессы. В настоящее время идут процессы Альгирдаса Палецкиса и Алексея Грейчюса. В Эстонии процесс Сергея Середенко. Это известные в обществе и смелые борцы с вирусом русофобии. К счастью у них сильный иммунитет и превратить их в больных людей не получилось и не получится. Не получится одурачить и международную общественность в попытках осудить этих патриотов за «выполнение неустановленного задания неустановленного российского разведчика». (Это формулировка самой литовской прокуратуры).

Нам следует периодически проветривать чрезмерно заражённое помещение Стран Балтии. Вирус очень опасается свежего ветра гласности. Особенно международной. Поэтому начинаем международную акцию солидарности и гласности.

Свободу политическим заключённым Литвы Альгирдасу Палецкису и Алексею Гречюсу!

Стоп охоте на ведьм в странах Балтии!

Долой заказных прокуроров!

Прекратить преследование людей за мнение!

Мы не будем молчать. Эта международная акция солидарности будет продолжена и дополнена другими форматами и средствами.

Участники международной акции солидарности «Свободу Альгирдасу Палецкису, Алексею Грейчюсу и Сергею Середенко»

Вильнюс

(По окончании акции резолюция была вручена канцелярии президентуры)

Socialistų partija