Kapitalistinė santvarka

Šiuolaikinė santvarka yra kapitalistinė. Tai reiškia, kad pasaulis yra suskilęs į dvi priešingas stovyklas, į nedidelės kapitalistų saujelės stovyklą ir daugumos — proletarų — stovyklą.

Proletarai dirba dieną ir naktį, bet jie vis dėlto lieka, kaip ir pirmiau, neturtingi. Kapitalistai nedirba, bet jie vis dėlto yra turtingi. Ir tai dedasi ne dėl to, kad proletarams trūkstą proto, o kapitalistai esą genialūs, — bet dėl to, kad kapitalistai paima proletarų darbo vaisius, dėl to, kad kapitalistai išnaudoja proletarus.


Kodėl proletarų darbo vaisius paima kaip tik kapitalistai, o ne patys proletarai? Kodėl kapitalistai išnaudoja proletarus, o ne proletarai — kapitalistus? 
 

Dėl to, kad kapitalistinė santvarka paremta prekių gamyba: čia viskas įgauna prekės pavidalą, visur viešpatauja pirkimo-pardavimo principas. Čia jūs galite pirkti ne tiktai vartojimo dalykų, ne tiktai maisto produktų, bet taip pat ir žmonių darbo jėgą, jų kraują, jų sąžinę. Kapitalistai visa tai žino ir perka proletarų darbo jėgą, samdo juos. 
 

O tai reiškia, kad kapitalistai tampa savo pirktosios darbo jėgos šeimininkais. O proletarai netenka teisės į šitą parduotąją darbo jėgą. Tai yra tas, ką ši darbo jėga pagamina, jau nebepriklauso proletarams, o priklauso vien kapitalistams ir patenka į jų kišenę. Gali būti, kad jūsų parduotoji darbo jėga pagamina per dieną prekių už 1000 eurų, bet tatai jūsų neliečia ir jums nepriklauso, tatai teliečia vien kapitalistus ir jiems priklauso, — jūs turite gauti tik savo dieninį darbo užmokestį, kuris, gal būt, bus pakankamas būtinosioms jūsų reikmėms patenkinti, — jei jūs, žinoma, gyvensite taupiai. 
 

Trumpiau: kapitalistai perka proletarų darbo jėgą, jie samdo proletarus, ir kaip tik dėl to kapitalistai paima proletarų darbo vaisius, kaip tik dėl to kapitalistai išnaudoja proletarus, o ne proletarai kapitalistus.

Bet kodėl kaip tik kapitalistai perka proletarų darbo jėgą? Kodėl proletarai parsisamdo kapitalistams, o ne kapitalistai — proletarams? 
 

Dėl to, kad svarbiausiasis kapitalistinės santvarkos pagrindas yra privatinė gamybos įrankių ir priemonių nuosavybė. Dėl to, kad fabrikai, gamyklos, žemė ir jos gelmės, miškai, geležinkeliai, mašinos ir kitos gamybos priemonės yra paverstos nedidelės kapitalistų saujelės privatine nuosavybe. Dėl to, kad proletarai viso šito neturi. 
 

Štai dėl ko kapitalistai samdo proletarus, kad paleistų į darbą fabrikus ir gamyklas, — priešingu atveju jų gamybos įrankiai ir priemonės neduotų jokio pelno. Štai dėl ko proletarai parduoda savo darbo jėgą kapitalistams, — priešingu atveju jie numirtų badu.