Išbandymų era ir kelias socializmo link/Эпоха испытаний и курс на социализм

Išbandymų era ir kelias socializmo link

(Ištrauka iš Rusijos komunistų lyderio A. Ziuganovo kalbos 2023 m. spalio mėn. Rusijos Federacijos komunistų partijos CK plenume)

***

Visiems savo bendraminčiams siūlome tokią pagrindinių pasaulio tendencijų viziją (dvylika tezių).

1. Vyksta bendros kapitalizmo krizės paaštrėjimas. Nepajėgdami susidoroti su vis didėjančiais prieštaravimais, imperialistinio pasaulio lyderiai ieško išeities kurstydami karus ir gaivindami fašizmą. JAV ir NATO avantiūrizmas ir agresyvumas kelia naujo pasaulinio karo su atominių ginklų panaudojimu grėsmę .

2. Šiame etape JAV imperializmas sprendžia pasaulinio dominavimo išlaikimo problemą. Šių veiksmų tikslas – ne savo šalies piliečių gerovė, o pasaulinio finansinio kapitalo hegemonijos sutvirtinimas. Kalbame apie bandymą sukurti naują pasaulinę kolonijinę sistemą.

3. Monopolinio kapitalo puolimas prieš darbininkų klasės socialinius užkariavimus tęsiasi. Jis smarkiai sustiprėjo po nusikalstamo TSRS sunaikinimo. Naikinamos demokratinės teisės ir laisvės. Derindama policijos ir ideologinio spaudimo metodus, buržuazija intensyvina darbininkų ir visų dirbančių žmonių išnaudojimą.

4. Agresyvi irstančio imperializmo politika darosi vis pavojingesnė žmonijai. Daugėja rūkstančių ir karštų konfliktų. Artimuosiuose Rytuose jau vyksta karas. Įtampos židiniai auga aplink Taivaną, Pietų Kaukaze, Sudane ir Padniestrėje bei kitose planetos dalyse. Tarptautinė padėtis tampa nebevaldoma.

5. Tikrasis pavojus pasaulio ateičiai yra karas Ukrainoje. Tai kolektyvinių Vakarų karas prieš Rusiją, kuris vyksta Banderos nacių rankomis. Į ją įvairiomis formomis jau įtrauktos dešimtys valstybių. Pasinaudodamos susidariusia situacija, JAV sprendžia daugelio šalių silpninimo problemą. Jie bando torpeduoti perspektyviausius projekto „Juosta ir kelias“ variantus. Europai ir Kinijai trukdoma siekti svarbios bendros prekybinės naudos.

6. Kovodamas už pasaulio viešpatavimą ir naujos kolonijinės santvarkos formavimąsi, stambus kapitalas panaudojo visas JAV ir jos palydovų finansines-ekonomines, valstybines-politines, karines-policines, informacines galimybes. Vis dažniau pasitelkiami neofašistai, radikalūs nacionalistai, religiniai fanatikai ir kitos itin reakcingos jėgos.

7. Karo Ukrainoje pradžia – tai Vakarų valdančiųjų sluoksnių surežisuotas banderiškas perversmas Kijeve 2014 m. Nacių atėjimą į valdžią lydėjo tragedija, kai žmonės buvo sudeginti Odesos Profsąjungų rūmuose. Pradėtas kairiųjų įsitikinimų piliečių persekiojimas. Donbase prasidėjo baudžiamoji operacija. Kai Rusijos kariuomenė atėjo į pagalbą Donbaso gyventojams, jau žuvo 15 tūkstančių žmonių, tarp kurių buvo moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės.

8. Šiandien daugiau nei 50 šalių, kurias organizuoja ir kurioms vadovauja JAV, vykdo agresijos politiką prieš Rusiją. Mūsų šaliai nugalėti ir jos suskaidymui pasiekti naudojami didžiuliai pasaulio kapitalo ištekliai. Vakarų valstybių vadovai tai teigia gana atvirai. Situacija skatina Rusijos valdžią užimti vis aiškesnes antikolonijines pozicijas. Tai patvirtino neseniai pasakyta prezidento V.V. Putino kalba Valdajaus forume ir jo vizito į Pekiną pobūdis, dalyvaujant «Juostos ir kelio» forume.

9. Vakarų valstybių propagandoje auga rusofobija, antisovietizmas ir antikomunizmas. Antrojo pasaulinio karo istorija perrašoma. Nacių veikla baltinama. Niurnbergo tribunolo sprendimai užmiršti. Nugriaunami paminklai kovotojams su „ruduoju maru“, statomi paminklai fašistų budeliams. Kanados parlamento entuziastingas budelio iš SS Galicia divizijos pasveikinimas nebuvo atsitiktinumas. Dešiniųjų partijų įtaka NATO šalių gyvenime auga.

10. Komunistų pozicija nesikeičia: pasaulinių karų grėsmę galima panaikinti, o fašizmą nugalėti tik įveikiant kapitalizmą. Jėga, galinti tai padaryti, yra darbininkų klasė, dirbantys žmonių sluoksniai ir tikri patriotai. Jiems vadovauti privalo komunistai ir jų sąjungininkai. Kova prieš karą turi tapti kovos už socializmą dalimi visose šalyse.

11. Fašizmo, antisovietizmo ir rusofobijos skatinimas ES ir NATO šalyse reikalauja aktyvaus kairiųjų atsako. Reikia tvirtumo, solidarumo ir kovingumo. Teisinga antifašistinė Donbaso darbo žmonių kova nusipelno visiško visų progresyvių jėgų palaikymo. Kova su neonacizmu yra bendros kovos su imperializmu, militarizmu ir neokolonializmu dalis. Kova už taikų ir teisingą gyvenimą.

12. Kapitalizmo krizės aštrėjimo kontekste didėja ateities įvaizdžio, kurį komunistai siūlo žmonėms, svarba. Turime sustiprinti šio įvaizdžio galią demonstruodami socializmo sėkmę ir jo šalininkų pasiekimus. Mūsų judėjimo kūrybinių tikslų propaganda, mūsų Pergalės programa tampa vis svarbesnė.

Rusijos Federacijos komunistų partija laikosi tvirtos pozicijos kovoje su buržuazine reakcija. Antiimperialistinis, antifašistinis komunistinio judėjimo pobūdis yra mūsų politikos aksioma.

Šaltinis: https://kprf.ru/

***

Эпоха испытаний и курс на социализм

(Отрывок из выступления лидера российских коммунистов .А. Зюганова на октябрьском 2023 года Пленуме ЦК КПРФ)

***

Всем своим единомышленникам мы предлагаем следующее видение основных мировых тенденций (двенадцать тезисов).

1. Налицо обострение общего кризиса капитализма. Не справляясь с нарастающими противоречиями, лидеры империалистического мира ищут выход на путях разжигания войн и возрождения фашизма. Авантюризм и агрессивность США и НАТО угрожают новой мировой войной с перспективой использования и атомного оружия.

2. На данном этапе империализм США решает задачу достижения мирового господства. Цель этих действий – не благополучие граждан страны, а утверждение гегемонии глобального финансового капитала. Речь идёт о попытке установления новой мировой колониальной системы.

3. Продолжается наступление монополистического капитала на социальные завоевания трудовых классов. Оно резко усилилось после преступного разрушения разрушения СССР. Уничтожаются демократические права и свободы. Сочетая методы полицейского и идеологического давления, буржуазия ужесточает эксплуатацию рабочих и всех трудящихся.

4. Агрессивная политика загнивающего империализма становится всё опаснее для человечества. Количество тлеющих и горячих конфликтов расширяется. На Ближнем Востоке уже идёт война. Раздуваются очаги напряжения вокруг Тайваня, на Южном Кавказе, в Судане и Приднестровье, в других частях планеты. Международная ситуация выходит из под контроля.

5. Реальную опасность для будущего мира представляет война на Украине. Она является войной коллективного Запада против России, которая ведется руками бандеровских нацистов. В разных формах в неё уже втянуты десятки государств. Используя ситуацию, США решают задачу ослабления целого ряда стран. Пытаются торпедировать наиболее перспективные варианты проекта “Пояс и путь”. Европа и Китай лишаются важных выгод совместной торговли.

6. В борьбе за мировое господство и формирование новой колониальной системы крупный капитал задействовал все финансово-экономические, государственно-политические, военно-полицейские, информационные возможности США и их сателлитов. Всё активнее используются неофашисты, радикальные националисты, религиозные фанатики и другие крайне реакционные силы.

7. Началом войны на Украине стал бандеровский переворот в Киеве в 2014 году, направляемый правящими кругами Запада. Приход к власти нацистов сопровождался трагедией заживо сожжённых людей в Доме профсоюзов Одессы. Была развернута травля граждан левых убеждений. Началась карательная операция на Донбассе. Когда на помощь его населению пришла армия России, уже было убито 15 тысяч человек, включая женщин, детей и стариков.

8. Сегодня более 50 стран, организуемых и направляемых США, осуществляют политику агрессии против России. Огромные ресурсы мирового капитала брошены на то, чтобы нанести поражение нашей стране и добиться её расчленения. Руководители западных государств заявляют об этом вполне открыто. Ситуация побуждает российские власти выступать со все более ясных антиколониальных позиций. Это подтвердило недавнее выступление президента В.В. Путина на Валдайском форуме и характер его визита в Пекин для участия в форуме “Пояса и пути”.

9. В пропаганде западных держав нарастают русофобия, антисоветизм и антикоммунизм. Переписывается история Второй мировой войны. Обеляется деятельность нацистов. Предаются забвению решения Нюрнбергского трибунала. Сносятся памятники борцам с «коричневой чумой», фашистским палачам – возводятся. Восторженное приветствие парламентом Канады карателя из дивизии СС «Галичина» не стало случайностью. Влияние правых партий в жизни стран НАТО растёт.

10. Позиция коммунистов неизменна: ликвидировать угрозу мировых войн и победить фашизм можно лишь покончив с капитализмом. Силой, способной осуществить это, являются рабочий класс, трудовые слои народа и настоящие патриоты. Возглавить их призваны коммунисты и их союзники. Антивоенная борьба должна стать частью борьбы за социализм во всех странах.

11. Поощрение фашизма, антисоветизма и русофобии в странах ЕС и НАТО требует активного ответа левых сил. Необходима твёрдость, солидарность и наступательность. Справедливая антифашистская борьба трудового народа Донбасса заслуживает полной поддержки со стороны всех прогрессивных сил. Сражение с неонацизмом является частью общей борьбы с империализмом, милитаризмом и неоколониализмом. Сражением за мирную и справедливую жизнь.

12. В условиях обострения кризиса капитализма растёт значение образа будущего, который предлагают народам коммунисты. Силу этого образа мы должны подкреплять демонстрацией успехов социализма и достижений его сторонников. Пропаганда созидательных целей нашего движения, нашей Программы Победы приобретает всё более принципиальное значение.

КПРФ занимает твёрдую позицию в борьбе с буржуазной реакцией. Антиимпериалистический, антифашистский характер коммунистического движения – аксиома нашей политики.

Источник: https://kprf.ru/