Draugijos „Už Istorinę Tiesą“ Manifestas

Draugijos „Už Istorinę Tiesą“ Manifestas


2019 m. vasara buvo įkurta neformali visuomeninė Draugija „Už Istorinę Tiesą“. Ji įkurta birželio 22 d. grupės Lietuvos aktyvistų kelionės į Eržvilką metu, kai buvo pagerbti žuvę pirmomis karo dienomis tarybiniai kariai. Netoli Eržvilko jiems pastatytas atmintinis akmuo. Draugijos tikslas – skleisti ir ginti istorinę tiesą nuo paplitusių šiandien mūsuose istorijos iškraipymų bei falsifikavimų.


***

Draugija „Už Istorinę Tiesą“


Manifestas


Tiesa – sielos vaistai. Visos blogybės kyla iš melo ir baimės. Baimės sakyti tiesą“. (Vytautas Petkevičius)


***

Neformali visuomeninė Draugija „Už Istorinę Tiesą“ (DUIT) vienija besidominčius praeities įvykiais, neabejingus mūsų krašto istorijai bei susirūpinusius dėl paplitusios antiistorinės demagogijos ir mitologijos žmones – socialinių mokslų atstovus, įvairių sričių specialistus, visuomeninių, politinių, pilietinių organizacijų narius, pavienius aktyvistus – bendrai veiklai, ieškant, ginant ir atstatant istorinę tiesą.


Kaip žinoma, istorija susideda iš faktų. Deja, šiandien ji susideda dar ir iš prasimanymų. Istorija, kaip ji šiandien pateikiama visuomenei, tai dažniausiai praeities kovų istorija aprašyta iš „nugalėtojų“ pozicijų. Istoriškumas ir objektyvumas – du pagrindiniai istorijos mokslo metodologiniai ramsčiai, šiandien patys jau beveik tapo istorija. Istorinė tiesa – retas svečias dabartinėje istorinėje sąmonėje ir istoriniuose publikacijose.


Mūsų politizuotais laikais „istorinė tiesa“ dažniausiai gimsta ne profesionalių bei atsakingų ir kvalifikuotų istorikų tyrimuose, o politikų, žurnalistų ir propagandistų rašiniuose bei išvedžiojimuose. Jų interpretacijas nulemia arba politinė konjunktūrą, arba dirbtinai suformuota visuomeninė nuomonė, arba asmeninės karjeros motyvai. Internetinės informacijos gausa, taip vadinamas „nuomonių pliuralizmas“, geopolitinė bei ideologinė kova ženkliai paaštrina „istorijos privatizavimo“ problemą, sudaro sąlygas įvairioms manipuliacijoms ir spekuliacijoms.


Kaip sakoma, kas valdo praeitį, tas valdo ir ateitį. Šiose „valdymo“ batalijose istorinė tiesa tiesiog dingstą. Kai istorinės tiesos kriterijumi tampa lojalumas valstybei, rasei, tautai ar konkrečiai asmenybei – tai visada sudaro palankia dirva arba nesąmoningiems istorijos iškraipymams, arba jos sąmoningiems falsifikavimams.


Istorinė tiesa iškraipoma 3 pagrindiniais būdais: 1) „nepatogių“ faktų nutylėjimu; 2) ideologiškai naudingu pateikiamų faktų proporcijų perskirstymu; 3) ištrauktų iš istorinio konteksto atskirų faktų subjektyvia interpretacija.


Istorijos falsifikavimas – tai melagingas istorinių įvykių pateikimas vardan iš anksto nustatytos (gal net ir kilnios) idėjos. Falsifikavimo metodai gana įvairus: tiesioginis faktų ir dokumentų klastojimas, neatitinkančių istorinės tikrovės tarpfaktinių ryšių ir santykių sukonstravimas, vienpusiškas faktologinių akcentų sudėliojimas ir panašiai.


Istorinei tiesai nustatyti neretai trukdo ir teisiniai barjerai. Lietuvoje tai pirmiausia 1702Baudžiamojo Kodekso straipsnis, kuris kriminalizuoja diskusijas istorinėmis temomis. Draugija „ Už Istorinę Tiesą“ sieks šio straipsnio panaikinimo.


DUIT pagrindiniai tikslai:


  • Kova su istorijos iškraipymais ir falsifikacijomis, nepaisant jų autorių ir tikslų.
  • Įvairių istorinių tyrinėjimų laisvės suvaržymų viešinimas ir kritika.
  • Objektyvių istorinių žinių bei atsakingų istorikų – mokslininkų tyrinėjimų rezultatų populiarinimas ir platinimas.
  • Visuomeninių bei asmeninių iniciatyvų nukreiptų į šeimos, valstybes bei pasaulio istorijos studijavimą skatinimas.
  • Pagrindinio dėmesio sukoncentravimas į Antrojo Pasaulinio karo ir Lietuvos XX amžiaus istoriją.
  • Įvairių švietėjiškų resursų bei programų istorijos temomis sukūrimas bei palaikymas.
  • Mokslinių konferencijų bei „Apvalių stalų“ diskusijų organizavimas bei jų rezultatų prezentavimas.
  • Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis bei giminingais kitų šalių susivienijimais organizuojant vietinius, respublikinius bei tarptautinius istorinės atminties renginius.
  • Istorinių paminklų, laidojimo ir atmintinų vietų, liaudies švenčių bei folkloro tradicijų išsaugojimas, priežiūra ir palaikymas.
  • Leidybinė, informacinė ir švietėjiška veikla.


Savo tikslų įgyvendinimo Draugija „Už Istorinę Tiesą“ sieks kruopščiai laikydamasi visuotinai pripažintų istorijos mokslo metodu, tarp kuriu svarbiausi yra: liginamasis įvairių faktų ir tekstų sugretinimas, loginė istorinės informacijos šaltinio analizė, sisteminis ir visapusiškas požiūris į istorinius įvykius.


Draugijos „Už Istorinę Tiesą“ principas: «Audiatur et altera pars!» (Te būnė išklausyta ir kita pusė!).


Eržvilkas

2019-06-22


***

P.S. Pradėjo veiklą Draugijos svetainė:


https://istorinetiesa.blogspot.com/