Dvaras žygiuoja liepto galo link /Двор приближается к логическому концу

Pagaliau provincialams dašuto, kad JAV eilinį kartą tik išbandė rusiškos meškos kantrybę, viliantis, kad bent šįkart ji suklups/Наконец до провинциалов дошло, что США в очередной раз опробовали терпение русского медведя, надеясь, что хоть в этот раз он споткнётся.

***

Dvaras žygiuoja liepto galo link

Gudresni dvaro „politologai“ pagaliau užuodė, kuo kvepia eilinis purvinas Vakarų žaidimas, šiuo atveju – Ukrainoje. Drąsesni iš jų jau pripažįsta, kad JAV ir jų satelitai tik imituoja, kad jie „padeda Kijevui laimėti karą su Maskva“. Pagaliau provincialams dašuto, kad JAV eilinį kartą tik išbandė rusiškos meškos kantrybę, viliantis, kad bent šįkart ji suklups.

Bet meška atsikovoja vieną savo žemės gabaliuką po kito, ir JAV pakalikams Lietuvoje jau darosi nebejauku. Jie jau viešai svarsto, kas pirmas iš Vašingtono marionečių sulauks atpildo už amžinas provokacijas – ir už ukrainiečių siundymą prieš rusus. „Galime sulaukti taktinio branduolinio smūgio“, – svarsto šiandien tie, kurie dar vakar trimitavo apie „neišvengiamą Kijevo pergalę.“

Ir atpirkimo ožių ieško ne savo tarpe, o savo šeimininkų tarpe – šulcai ir makronai jiems yra „politiškai neįgalūs“, o Baideno paliesti, žinoma, nedrįsta. Staiga sistemos ruporai ima girti Vladimirą Putiną kaip „vienintelį, kuris turi politinę valią ir ją realizuoja“, „todėl Putinas ir laimi“, o „Donbasas jau prarastas visam laikui“. „Jam, Putinui, neberūpi pinigai, ir tai yra baisiausia“, – virkauja kitas žinomas „politologas“ radijo bangomis, pridurdamas, kad „Putinas atkuria Rusijos didybę ir šiaip siekia įeiti istorijon.“ Kitas pratęsia jo mintį ir papildo, kad Vakarų Europos šalys susiskaldę ir dalis jų kenčia nuo krizės, kainų ir nori kuo greičiau atkurti buvusius ryšius su Maskva.

Kitaip tariant, tai eilinis kartas, kai landsberginio dvaro „politologai“, „žurnalistai“ ir kiti „karo analitikai“ susimovė savo „analizėse“ ir tuo tik dar labiau prisidėjo prie karo propagandos, karo kurstymo Lietuvoje ir ukrainiečių tragedijos. Susimovė, nes vieni atprato mąstyti savo galva, o kiti norėjo įtikti savo užsienio šeimininkams, tikėdamiesi karjeros ar grantų. Dabar gi teks gyventi tikrovėje: ekonominėje suirutėje, bijant Rusijos atpildo, maitinant masę pabėgusių čia ukrainiečių – ir toliau išdidžiai žygiuojant liepto galo link.

***

Двор приближается к логическому концу

Более хитрые придворные „политологи“ наконец-то почувствовали, чем пахнет очередная игра Запада, в данном случае на Украине. Более смелые из них уже признают, что США и их сателлиты только имитируют, что они „помогают Киеву победить в войне против Москвы“. Наконец до провинциалов дошло, что США в очередной раз опробовали терпение русского медведя, надеясь, что хоть в этот раз он споткнётся.

Но медведь отвоёвывает кусочки своей земли один за одним, и прислужникам США в Литве уже становится неуютно. Они уже публично рассуждают, кто первый среди марионеток Вашингтона дождётся расплаты за вечные провокации – и за натравливание украинцев против русских. „Можем дождаться тактического ядерного удара“, – размышляют сегодня те, которые ещё вчера трубили о „неизбежной победе Киева“. И козлов отпущения ищут не среди своих, а среди своих хозяев – шольцы и макроны для них являются „политически недееспособными“, а затронуть Байдена, конечно же, боятся. Внезапно системные рупоры начинают защищать Владимира Путина как „единственного, кто имеет политическую волю и её реализует“, „поэтому Путин и выигрывает“, а „Донбас уже утрачен на все времена“. „Его, Путина, не волнуют деньги, и это самое страшное“, хнычет по радио волнам другой известный „политолог“, добавляя, что „Путин восстанавливает величие России и вообще стремится войти в историю“. Другой продолжает его мысль и дополняет, что страны Западной Европы рассредоточены и часть их страдает от кризиса, цен и хочет как можно быстрее восстановаить прежние связи с Москвой.

Иначе говоря, это очередной раз, когда придворные „политологи“, „журналисты“ и другие „военные аналитики“ Ландсбергисов облопошились в своих „анализах“ и тем только ещё больше приложились к военной пропаганде, разжиганию войны в Литве и украинской трагедии. Облопошились, так как одни отвыкли мыслить своей головой, а другие хотели угодить своим иностранным хозяевам, надеясь на карьеру или гранты. Теперь ведь придётся жить в настоящем: в экономической разрухе, боясь российского возмездия, кормя массу убежавших сюда украинцев – и далее гордо шагая к своему логическому концу.

Algirdas Paleckis

2022-06-02